14 mei 2020

CDA blij met ruimte voor ontheffing ‘scheurverbod’

CDA Overijssel is blij met de mogelijkheid die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit biedt voor de ‘scheurverboden’ in Overijssel. Sinds 2015 was, als uitwerking van Europese wetgeving door de minister, het scheuren (omploegen) van graslanden in Natura 2000-gebieden verboden. Het gevolg was dat het vernieuwen van graslanden onmogelijk werd. Ook was rotatie met andere gewassen onmogelijk.

Vanuit het oogpunt van natuurbescherming was er nauwelijks een grond voor dit verbod. De natuur kan namelijk ook baat hebben bij scheuren of graslandvernieuwing. De ook voor natuurontwikkeling gewenste ruilverkavelingen werden door het verbod gefrustreerd. In zowel Noordoost-Twente als in de Kop van Overijssel bevinden zich veel Natura 2000-gebieden met scheurverboden.

Het CDA Overijssel is altijd kritisch geweest over de scheurverboden omdat de meerwaarde voor natuur onduidelijk is en de schade voor agrarisch gebruik heel concreet is. Dit heeft geleid tot een door de Tweede Kamer aangenomen motie van CDA’er Jaco Geurts waarmee de minister werd verzocht om uitzonderingen toe te staan om gebiedsontwikkeling niet te belemmeren en via pilots de weg te banen voor een uitzonderingsmogelijkheid op het ploeg- en omzetverbod in delen van Natura 2000-gebieden. 

De minister laat nu weten dat scheurverboden definitief worden opgeheven als ter compensatie andere graslanden worden aangewezen buiten Natura 2000-gebied. Ook moet worden aangetoond dat de opheffing geen natuurschade oplevert. De provincie heeft hiervoor inmiddels verschillende onderzoeken uitgevoerd.

CDA-Statenlid Jeroen Piksen, woordvoerder Natuur en Landbouw: ‘Er moet nog het nodige gebeuren, maar er is weer een positief perspectief voor het noodzakelijk ploegen van weilanden. Ook kan ontheffing worden verleend voor akkers die weiland worden om die later toch weer te kunnen omploegen tot akker. Wij zullen Gedeputeerde Staten vragen of, en wanneer zij mogelijkheden zien om de voor compensatie geschikte graslanden aan te wijzen of te ontwikkelen zodat boeren weer onbelemmerd hun percelen weer kunnen ploegen, maaien en oogsten.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.