26 mei 2020

CDA en VVD willen duidelijkheid over flexibilisering ‘scheurverbod’

Boeren kunnen onder het ‘scheurverbod’ in Natura 2000-gebieden uit komen als ze met een ecologische onderbouwing komen en voor compensatie zorgen. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kondigde deze meer flexibele opstelling onlangs aan. Het betreft hier het ploegen en omzetten van weiland naar akker. Tot nu toe verboden in en bij Natura 2000-gebied, maar straks wel toegestaan als evenveel hectares elders ter compensatie grasland wordt aangewezen als ‘ecologisch kwetsbaar’.

Er is volgens de Statenleden Jeroen Piksen (CDA) en Anneriek Schönbaum (VVD) nog het nodige te doen voor de provincie om opheffing van het scheurverbod daadwerkelijk mogelijk te maken. Het initiatief ligt bij de belanghebbende die zich daarbij tot de provincie dient te richten.

Beide Statenleden willen van Gedeputeerde Staten weten of het hier alleen om boeren gaat of dat ook natuurorganisaties en waterschappen dit kunnen doen. Ze willen duidelijkheid of er meer regelgeving nodig is, hoeveel tijd daarmee gemoeid is en wat precies wordt bedoeld met ‘ecologisch kwetsbaar’.

Piksen en Schönbaum stellen de volgende vragen aan GS:

 1. Ziet de provincie voor zichzelf een actieve rol, bijvoorbeeld door ondersteuning van initiatiefnemers? Zo ja, hoe ziet de provincie deze verdere uitwerking voor zich. Wordt hierbij samen opgetrokken met bijvoorbeeld landbouworganisaties om te komen tot een werkvorm voor het aanvragen van een ontheffing op persceelsniveau die eenvoudig is, duidelijk en weinig kosten met zich meebrengt?
 2. Is eventuele opheffing definitief?
 3. Klopt het dat iedere landeigenaar (o.a. agrariërs, natuurorganisaties, waterschappen en overheden) een verzoek tot opheffing van het scheurverbod op zijn percelen kan in indienen?
 4. Mogen compenserende blijvende ecologische kwetsbare graslanden zowel binnen als buiten de provincie worden ingebracht?
 5. Kunt u aangeven wat in dit verband precies onder ‘ecologisch kwetsbaar’ wordt verstaan?
 6. Is er nadere regelgeving nodig om tot uitvoering van de opheffing te komen? Zo ja, welke (tijds)route wordt hiervoor gevolgd en wat wordt de taak van de provincie?
 7. Zijn er kosten verbonden aan de ‘flexibilisering’, bijvoorbeeld onderzoeken, aanwijzing alternatieve weilandpercelen? Zo ja, is bekend wie deze kosten gaat dragen?
 8. Ziet het college van Gedeputeerde Staten bij de verdere uitwerking mogelijkheden tot samenwerking met onder andere Gelderland en Drenthe?
 9. Ziet het college mogelijkheden van koppelkansen, bijvoorbeeld in het kader van kavelruilprojecten, landinrichting, natuurinclusief boeren, gebiedsgerichte aanpak stikstof?
 10. Is het mogelijk om op voorhand al vervangende hectares aan te wijzen die ter compensatie kunnen dienen voor hectares waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd? Om te voorkomen dat op het moment dat een ontheffing wordt aangevraagd eerst een vervangend perceel gezocht moet worden waar het scheurverbod wordt opgelegd.
 11. Mag een perceel ook bouwland worden wanneer een ontheffing is aangevraagd en toegekend?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.