28 mei 2018

CDA gaat voor verduurzamen agrarische sector

Overijssel is op de goede weg. Dat concludeert het bureau ’CLM-onderzoek en advies’ dat onderzoek deed naar de ontwikkeling van broeikasemissies veroorzaakt door de landbouw. “Maar Overijssel gaat voor goud”, vertelt landbouw en natuur woordvoerder Jeroen Piksen. “Het CDA wil graag met alle betrokken partijen verder op de weg van verduurzaming van de landbouw. Er zijn nog volop verbeterkansen. Het rapport steunt ons in de overtuiging dat met samenwerken één plus één drie kan worden”.

Duurzaamste provincie
We willen nog meer dan we nu al doen economie en ecologie met elkaar verbinden. Samen met onze agrarische sector, Recron, natuur- en maatschappelijke organisaties maken we van Overijssel de mooiste, de meeste groene en duurzaamste provincie van Nederland. Een provincie waar boeren, burgers en buitenlui niet ‘greuts’ maar super trots op zijn.

Samen werkt echt beter
Het rapport noemt de mogelijkheden van verdere maatregelen zoals, het opwekken van elektriciteit, andere (kunst)bemesting, minder scheuren van grasland, verlenging van de levensduur van melkvee met een jaar. “Dat zijn stevige maatregelen waar we met elkaar de schouders onder moeten zetten”, aldus Piksen. “Samenwerken aan verduurzaming en kwaliteit is de beste garantie dat draagvlak en vertrouwen groeien. Ook als er moeilijke maatregelen genomen moeten worden. In 2013 is het ‘Akkoord Samen werk beter’ afgesloten tussen de provincie en alle betrokken partijen zoals agrariër, Natuurmonumenten, LTO, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en de Waterschappen. Samen wordt er gewerkt om ruimte geven aan de versterking van de economie en ecologie in Overijssel. Daarnaast zijn er andere maatregelen getroffen zoals:

  • reductie van jongvee vanwege de fosfaatwetgeving;
  • het ureumgetal in de melk;
  • efficiëntie van voedermethodes;
  • betere verwerking van mest  o.a. door vergisting.

Agrarische provincie
Overijssel is met recht een agrarische provincie te noemen. Zo’n 11% van de totale landbouwgrond in Nederland (1.8 miljoen hectare) ligt in Overijssel. Bijna driekwart van de Overijsselse landbouwgrond is grasland, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde. In onze provincie zijn relatief veel melkveehouderijen die 12% van de landelijke emissie van CO2 veroorzaken.

Uitstoot daalt Het rapport constateert dat de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2016 met 18% is gedaald. Gezien deze trend en de ingezette daling van de veestapel zal het gestelde doel van 20% reductie in 2020 gehaald worden. Dat is een felicitatie en een compliment aan de sector en aan de inzet van CDA Gedeputeerde Hester Maij meer dan waard. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.