11 juni 2021

CDA kritisch op nieuwe import korhoenders

Het CDA heeft grote moeite met het besluit van Gedeputeerde Staten om opnieuw de invoer van Zweedse korhoenders op de Sallandse Heuvelrug toe te staan en de kosten daarvan te vergoeden aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Ook worden vraagtekens geplaatst bij het hervatten van de bomenkap waarmee beide terrein beherende organisaties het leefgebied van de korhoenders willen hervatten.

Er zijn al enkele jaren achtereen korhoenders vanuit Zweden naar het Nationaal Park gebracht, maar het blijft tobben. Vandaar dat het provinciebestuur de import ook de komende vijf jaar wil voortzetten. Deze aanpak is omstreden, onder meer de Vogelbescherming en Faunabescherming zijn erop tegen.

De massale bomenkap en het afsluiten van delen van de Sallandse Heuvelrug voor wandelaars leidden eerder al tot weerstand bij de plaatselijke bevolking. Een woordvoerder van Natuurmonumenten meldde in de media dat de bomenkap ‘vanwege de maatschappelijke onrust’ was gestaakt, maar nu wordt hervat.

Keuzes maken
‘Wij vragen ons af of de mogelijk tonnen kostende import wel zinvol is. Er zijn ons geen voorbeelden bekend van de import of het verplaatsen van andere flora of fauna naar Natura 2000-gebieden’, zegt het CDA-Statenlid Jeroen Piksen. Uit financieel oogpunt moeten keuzes worden gemaakt. ‘Zo hebben Gedeputeerde Staten vanaf volgend jaar geen geld meer begroot voor de instandhouding van de gescheperde schaapskuddes. Het CDA is het met deze keuze niet eens.’

Piksen wil duidelijkheid van Gedeputeerde Staten over de beweegredenen om ook de komende vier jaar de import van korhoenders te bekostigen, maar ook over de effectiviteit van deze aanpak. Bijvoorbeeld hoeveel korhoenders er op de Sallandse Heuvelrug zijn volgens de laatste tellingen en hoeveel geld de import tot dusver heeft gekost. Als mogelijke optie wordt genoemd dat de kosten van de import van korhoenders worden afgetrokken van de subsidies die Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten ontvangen.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

 1. Hoe vaak en hoeveel korhoenders zijn er uit Zweden geïmporteerd?
 2. Hoeveel korhoenders zijn er volgens de laatste tellingen nog aanwezig?
 3. Wat zijn tot dusver de totale kosten van de korhoenimport geweest?
 4. Wat zijn terzake de regels met betrekking tot dierenwelzijn? Wie is hiervoor verantwoordelijk en wie controleert dat?
 5. Hoeveel korhoendrs zijn nodig voor een duurzame levensvatbare populatie?
 6. Zijn de bezwaren van de Vogelbescherming en Faunabescherming bekend bij Gedeputeerde Staten en zijn ze betrokken bij de afwegingen?
 7. Hoeveel hectare bos is Natuurmonumenten nog voornemens te kappen en hebben Gedeputeerde Staten hiervoor toestemming gegeven?
 8. Is aan de kap de herplantplicht verbonden? Zo ja, wat, waaren wanneer?
 9. Zijn klimaatdoelen waaronder de 'een miljoen bomen erbij in Overijssel' gewogen bij de beslissing van GS?
 10. Klopt het dat er wederom een vergunning voor vijf jaren wordt gegeven? Zo ja, waarom kiezen GS niet voor een jaarlijkse veergunning die op basis van goede monitoring al dan niet verleend wordt?
 11. Is ook overwogen de kosten van de import van Zweedse korhoenders ten laste te brengen van de bestaande subsidies van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.