24 februari 2023

CDA Overijssel houdt vast aan 2035 voor stikstofplan

In de laatste vergadering van Provinciale Staten voor de verkiezingen op 15 maart heeft de CDA-fractie de motie ‘Vasthouden aan 2035 als doelbereik stikstofopgave’ in stemming gebracht. De motie kreeg steun van de SGP.

Overijssel heeft met 24 natuurgebieden de grootste opgave voor natuurherstel en stikstofreductie van heel Nederland. Veel partijen willen koste wat kost de druk opvoeren om al in 2030 het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG) uitgevoerd te hebben. Sterke reductie van de veestapel en gedwongen onteigeningen zijn – wat zo mooi heet – ‘het dwingend instrumentarium’ dat desnoods wordt ingezet.

‘Voor het CDA zijn natuurherstel, perspectief en duidelijkheid en sociaaleconomische leefbaarheid gelijkwaardige doelen van het PPLG. Niet de krimp van de veestapel, maar natuurherstel is leidend’ zegt Statenlid Jeroen Piksen. Het doel bereiken in 2030 is volgens hem irreëel. ‘Vooral omdat de overheid wel aandringt op uitvoering maar eigen beloftes en aangekondigde maatregelen niet uitvoert. De ‘woest aantrekkelijke’ opkoopregeling is er nog steeds niet, de PAS-melders staan in de kou, het is onduidelijk wat piekbelasters zijn.

Uit antwoorden op vragen van Theo Rietkerk, het Overijsselse Eerste Kamerlid van het CDA, blijkt dat er vanwege de stijging van grondprijzen en de lagere grondmobiliteit onvoldoende geld is voor het aankopen van grond voor natuurrealisatie en is er geen zicht op langjarige contracten voor agrarisch natuurbeheer. 

Piksen: ‘Het CDA is én blijft tegen gedwongen onteigenen. De juridische en maatschappelijke basis hiervoor ontbreekt, waardoor de verwerving eindigt in slepende gerechtelijke procedures die jarenlang gaan duren.’ Het CDA vindt 2035 als jaar van doelbereik heel ‘ambitieus’ en roept de minister op de provincie snel van voldoende middelen voor uitvoering van het PPLG te verstrekken en de gedane beloftes na te komen. 

De CDA-fractie in de Eerste Kamer zal tegen het naar voren halen van de stikstofdoelen stemmen als het jaartal 2030 als absoluut getal in de wet komt te staan. ‘Ik sta achter de wettelijke doelen voor stikstofvermindering en natuurherstel, maar 2030 is niet heilig’, zegt Theo Rietkerk die vijfde staat op de kandidatenlijst voor de nieuw te kiezen Eerste Kamer. ‘Maak tempo en verlies je niet in tijdschema’s. Richt je erop om het voor elkaar te krijgen. Ga samen met de gebiedspartners waaronder de boeren aan de slag. Daarom steun ik de realistische aanpak van Overijssel. Een absoluut jaartal ben ik niet voor. Omdat we nu al zien dat het niet uitvoerbaar is voor 2030 en er meer tijd nodig is voor de inrichting van natuurgebieden.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.