07 december 2021

CDA Overijssel steunt resolutie om stikstofemissie RIVM-model AERIUS te herijken

Op initiatief van CDA Friesland wordt zaterdag op het CDA-congres een resolutie ingediend met als strekking dat de huidige stikstofcrisis niet is op te lossen door star vast te houden aan de Kritische Depositie Waarde (KDW) als maatstaf voor de feitelijke kwaliteit van de aangewezen kwetsbare flora en fauna in de 165 Nederlandse Natura 2000 gebieden. CDA Overijssel heeft eerder ook gesteld dat het meten van de feitelijke kwaliteit van de natuur veel meer ‘zegt’ dan een theoretisch bepaalde KDW-norm.

De resolutie roept op het bestaande beleid daarom te herzien. CDA Overijssel vraagt de leden deze resolutie zaterdag te steunen.

Douwe Prinsse
Jeroen Piksen

Woordvoerders Natuur & Landbouw

De tekst van de resolutie:
 

Het CDA Partijcongres, bijeen op 11 december 2021,

A.   Constateert dat: 

 • de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te verminderen en de natuur in die gebieden te verbeteren, de stikstofwet 2021 in ons parlement is goedgekeurd gebaseerd is op het RIVM model AERIUS;
 • dit model slechts data van stikstofdepositie bevat van een beperkt aantal meetpunten en deze extrapoleert naar volledige economische sectoren en regio’s;
 • de huidige regering geen uitvoering geeft aan het verzoek van de Tweede kamer om de daadwerkelijke stikstofdepositie in de Natura2000 gebieden regelmatig te meten om daarmee een realistische basis voor regelgeving en handhaving te creëren

B.   Overweegt dat:

 • de commissie Hordijk in 2019 oordeelt dat AERIUS niet geschikt is als basis voor regelingen/vergunningen;
 • de wetenschappelijke analyses van de herkomst van de stikstof en van de chemische processen in de stikstofdeken boven Nederland niet eensluidend zijn;
 • het Nationaal Planbureau onlangs publiceerde dat de status van habitat en biodiversiteit in Natura2000gebieden niet bepaald worden door uitsluitend de stikstofdepositie maar ook door factoren als bijvoorbeeld de gehaltes in de bodem van stikstof en ander voeding voor de planten, de waterhuishouding, onderlinge samenhang tussen de flora en fauna binnen het biotoop, weer- en klimaatinvloeden;
 • de huidige stikstofcrisis van politieke aard is vanwege 20 jaar ongewijzigd Natura2000 beleid en bijna 10 jaar modelmatige stikstofregelgeving met de gerelateerde jurisprudentie zonder aanpassing /modernisering op basis van daadwerkelijke bepaling van stikstofdepositie in de natura2000 gebieden
 • de huidige stikstofcrisis aldus niet is op te lossen met huidige Kritische Depositie Waardes voor stikstof geformuleerd voor de 165 versnipperde Natura2000 gebieden;
 • de huidige werkwijze van natuurbeheer door rijk en provinciale overheden sociaaleconomisch niet haalbaar blijkt te zijn en tot veel sociaal-psychisch noodsituaties leidt bij boeren gezinnen,

C.   Spreekt uit dat:

 • de stikstofemissie zoals gemodelleerd in het RIVM-model AERIUS te herijken en zolang de toepassing buitenwerking te stellen en
 • veehouders te ondersteunen bij het optimaliseren van hun mesthuishouding en het voermanagement gericht op het minimaliseren van uitstoot van mineralen en het optimaliseren van de kringloop en
 • het uitkopen van boeren volgens het huidige stikstof en natuurbeleid op te schorten totdat het AERIUS model voldoende is aangepast en
 • voorrang te geven aan de beheersovereenkomsten voor de Natura2000 gebieden van 30 jaar met de aangrenzende boeren op basis van een duurzaam bedrijfseconomisch verdienmodel.

En gaat over tot de orde van de dag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.