24 juni 2015

CDA Overijssel zoekt nieuwe voorzitter (m/v)

Reacties voor 31 augustus 2015

Dit jaar komt er een einde aan de eerste zittingstermijn van voorzitter Hein Pieper. In 2011 werd hij met overgrote meerderheid gekozen tot voorzitter van het CDA Overijssel. Gedurende 4 jaar heeft hij veel tijd en energie gegeven aan het reilen en zeilen van het CDA in Overijssel en de lijnen naar het landelijk behartigd. 

Hein Pieper heeft aangegeven dat hij zich niet herkiesbaar stelt voor een nieuwe zittingstermijn. Hierdoor komt de functie van voorzitter CDA Overijssel vacant.
Om tot invulling van de vacature te komen wordt een vertrouwenscommissie geïnstalleerd. De commissie zal worden geleid door een onafhankelijk voorzitter. Ria Bakker-Freriks van het CDA Bureau Overijssel (overijssel@cda.nl, 0570-561221) ondersteunt de commissie ambtelijk. 

Onderstaand de taakomschrijving en profielschets voorzitter CDA Overijssel, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het CDA Overijssel op 8 juni jl.
Voldoet u aan het profiel dan nodigt de vertrouwenscommissie u van harte uit te solliciteren.
Voldoet u niet aan het profiel maar kent u CDA-leden die hier wel aan voldoen wilt u ze dan s.v.p. aanmoedigen om te solliciteren?
Gemeentelijke CDA-afdelingen mogen ook één of meerdere geschikte kandidaten voordragen.
Belangstellenden kunnen tot 31 augustus reageren door het insturen van CV en motivatie via overijssel@cda.nl.

Het Bestuur hoopt in september/oktober uit voldoende geïnteresseerden te komen tot een voordracht. Op de Algemene Vergadering die op 19 november wordt gehouden kunnen de leden naar verwachting dan hun nieuwe voorzitter kiezen.  
Daarna kan de nieuwe voorzitter, samen met ons allen, volop aan de slag. Want ook in Overijssel blijft er voor het CDA immers genoeg werk te doen!

Namens het bestuur van het CDA Overijssel,

Jan Nabers, vicevoorzitter CDA Overijssel
Roland Cornelissen, secretaris CDA Overijssel
CDA bureau Overijssel
0570-561221
overijssel@cda.nl
www.cdaoverijssel.nl 

-----------------------------

Taakomschrijving en profielschets voorzitter CDA Overijssel 

Algemeen

Deze taakomschrijving en profielschets is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het CDA Overijssel.

De Vertrouwenscommissie krijgt de opdracht zo mogelijk te komen tot een meervoudige voordracht van kandidaten.  
De Vertrouwenscommissie komt met een unanieme voordracht aan het Bestuur van het CDA Overijssel.
Een persoon die minder geschikt wordt geacht door de Vertrouwenscommissie en niet wordt voorgedragen door de commissie kan zich alsnog kandideren door het insturen van ondersteuningsverklaringen van 50 leden of 2 afdelingen.

De voorzitter van de provinciale afdeling wordt gekozen door de Algemene Vergadering van het CDA Overijssel.
De Vertrouwenscommissie neemt vertrouwelijkheid in acht. Kandidaten dienen zich te realiseren dat men ten aanzien van integriteit dient te voldoen aan de normale vereisten die ook gelden voor volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Samenstelling Vertrouwenscommissie:

Samenstelling Vertrouwenscommissie:

• Voorzitter: Rob Welten, burgemeester Borne
• Vertegenwoordiger namens DB: Roland Cornelissen
• Vertegenwoordigers namens AB: Bert Beun en Miranda Wesselink
• Vertegenwoordiger namens actieve politiek: Martin Reesink
• Vertegenwoordiger namens CDJA: Bart-Jan Gardebroek
• Ambtelijke ondersteuning door Ria Bakker-Freriks

Gemeentelijke afdelingen worden in de gelegenheid gesteld om één of meer kandidaten schriftelijk aan te melden.

Geïnteresseerde CDA-leden hebben tot 31 augustus 2015 de gelegenheid om schriftelijk via overijssel@cda.nl hun interesse kenbaar te maken door het insturen van motivatie en CV.


Taakomschrijving

De voorzitter leidt de CDA partijorganisatie in Overijssel:
Hij/zij:
- leidt de vergaderingen van het dagelijks en het algemeen bestuur, van de provinciale CDA afdeling en ook de algemene ledenvergadering, in overleg met de secretaris zorgt de voorzitter voor de voorbereiding van de vergaderingen en de juiste afhandeling van de agenda;
- is adviseur van de CDA-Statenfractie en kan als zodanig de fractievergaderingen bijwonen. Hij/zij houdt tevens functioneringsgesprekken met de individuele Statenleden en gedeputeerden;
- is adviseur van de vertrouwenscommissie voor de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen;
- heeft bemoeienis met het samenstellen van de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement.

De voorzitter is het gezicht en de spreekbuis van de provinciale afdeling:
Hij/zij:
- is namens de provinciale afdeling lid van het landelijk Partijbestuur;
- stimuleert debat en meningsvorming van CDA leden in Overijssel;
- neemt een vertrouwenspositie in en onderhoudt daartoe contacten met de verschillende geledingen in de (provinciale) partij, maar ook daarbuiten en zorgt daarbij voor de politieke coördinatie;
- onderhoudt namens de provinciale afdeling de contacten met de pers.

Samengevat: de voorzitter heeft overzicht en voert de regie.


Profielschets

De voorzitter die we zoeken, en die bovenstaande werkzaamheden op zich neemt, moet voldoen aan de volgende criteria.
Hij/zij:
- is lid van het CDA en straalt dat uit;
- heeft kennis en overtuiging van het christen-democratisch gedachtegoed;
- is goed in staat om het beleid en de besluiten van het CDA Overijssel over het voetlicht te brengen;
- heeft een visie op het functioneren van het CDA als politieke partij in Overijssel en draagt deze visie uit;
- heeft goed inzicht in bestuurlijke verhoudingen;
- is in staat een herkenbare relatie te ontwikkelen en te onderhouden met de verschillende geledingen binnen de partij;
- is in staat de rol van samenbinder en bruggenbouwer op zich te nemen;
- heeft volop aandacht voor het CDJA;
- geeft vorm aan de professionalisering van het provinciaal HRM-beleid;
- kan de belangen van het CDA Overijssel provinciaal, regionaal en lokaal behartigen en heeft inzicht in de effecten van het landelijk beleid voor Overijssel;
- heeft voldoende tijd beschikbaar en is zo nodig dagelijks bereikbaar;
- is minimaal vier jaar beschikbaar voor de functie en vervult in deze vier jaar geen politiek-bestuurlijke functies die niet verenigbaar zijn met het voorzitterschap;
- beschikt over bestuurlijke- en vergadertechnische kwaliteiten;
- kan functioneren in een collegiaal bestuur;
- is communicatief zeer vaardig;
- beschikt over doorzettingsvermogen, een gezonde hoeveelheid humor en ziet kritiek als feedback om zijn/haar voordeel mee te doen;
- is makkelijk benaderbaar voor alle geledingen binnen de partij;
- heeft het lef en het vermogen om zich onafhankelijk en kritisch op te stellen naar alle geledingen binnen de partij;
- organiseert en stimuleert een proces van continue kritische zelfreflectie voor alle geledingen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, bestuurders, volksvertegenwoordigers en vrijwilligers;
- wil in zijn/haar rol als provinciaal voorzitter dienend leiderschap ten toon spreiden.

Samengevat: de vrouw of man die we zoeken is een persoon die goed kan en wil samenwerken met andere vrijwilligers, die gewend is aan het werken met en binnen een vrijwilligersorganisatie en die enthousiasmerend, inspirerend en integer is. 

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur CDA Overijssel d.d. 8 juni 2015 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.