15 december 2021

CDA stemt in met Vloedbelttracé A1/A35, maar stelt wel enkele duidelijke voorwaarden

De CDA-fractie in Provinciale Staten heeft vandaag ingestemd met het voorstel om de Vloedbeltverbinding langs de A1/A35 aan te leggen, met mogelijk op termijn een aansluiting op het knooppunt Azelo. De Vloedbeltverbinding is echter in de eerste plaats bedoeld om veel (vracht)verkeer weg te halen uit Zenderen en Borne. De provincie trekt er 40 miljoen euro voor uit, de gemeente Borne en Regio Twente dragen nog eens 10 miljoen euro bij. ‘Het is een forse investering’, aldus CDA-woordvoerder Bart van Moorsel.

De Vloedbeltverbinding moet ook zorgen voor een vlotte doorstroming van verkeer vanuit Albergen naar de A1/A35 en minder sluipverkeer in het landelijk gebied, niet alleen in Bornerbroek maar ook ten noorden van Zenderen. De verkeersveiligheid is er mee gediend, omdat de Vloedbeltverbinding zorgt voor minder verkeer op wegen met erfaansluitingen, terwijl de toekomstige rondweg een alternatieve verkeersroute is bij calamiteiten. Ook de mestfabriek van Twence in Zenderen en het Almelose bedrijventerrein Bornsestraat worden beter bereikbaar via de Vloedbeltverbinding.

‘Er is geen ideaal tracé te bedenken, elk tracé heeft voor- en nadelen’, merkte Van Moorsel op over het verzet in het dorp Bornerbroek en bij de gemeente Almelo tegen het tracé langs de A1/A35. Volgens Van Moorsel gaat het bij dit tracé om een beperkte verstoring van het landschap met behoud van routes voor langzaam verkeer, toeristische fietsroutes en wandelroutes.

Verder worden minder percelen doorsneden dan bij de spoorvariant, zijn de kosten lager en is er draagvlak in het dorp Zenderen en Borne. De Vloedbeltverbinding ligt voor een belangrijk deel in de gemeente Borne. ‘Een toekomstige aansluiting op de A1/A35 bij het knooppunt Azelo is voor onze fractie geen doorslaggevend argument. Het is niet zeker of, en zo ja, wanneer dit gaat gebeuren.’ Ook is er nog onvoldoende zicht op de uiteindelijke kosten van de Vloedbeltverbinding. ‘Wij willen graag dat bij de start van dit project alle financiële risico’s in beeld zijn. Daarom zijn we blij met de toezegging dat samen met de gemeente Borne goede afspraken worden gemaakt over de overdracht van de huidige provinciale weg door Borne en Zenderen.’

De CDA-fractie is niet tegen het opleggen van een provinciaal inpassingsplan (PIP) waarmee de provincie het tracé vastlegt, maar had liever gezien dat dit in harmonie met beide gemeenten was besloten. Van Moorsel: ‘Het CDA hoopt dat ook Almelo zich op enig moment achter dit tracé kan scharen en constateert dat er naast nadelen ook voordelen verbonden zijn aan deze investering.’

Provinciale Staten namen een motie aan van SGP, CDA, VVD, ChristenUnie, Fractie Mooi Overijssel en Groep Schönbaum om in kaart te brengen welke nadelen aan de Vloedbeltverbinding kleven voor Almelo, Bornerbroek, Azelo en het crematorium, en hoe daaraan tegemoet kan worden gekomen.

Gedeputeerde Bert Boerman zegde staande de vergadering toe dat nog een bemiddelingspoging wordt gedaan om de gemeentebesturen van Borne en Almelo alsnog op een lijn te krijgen. Boerman zegde op vragen van het CDA toe dat hij gaat verkennen of de aanleg van de ‘korte boog’ sneller kan met een bestemmingsplan van de gemeente Borne. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.