26 mei 2018

CDA uit complimenten én zorgen tijdens behandeling jaarverslag 2017

Gedeputeerde Staten hebben bij de presentatie van het Jaarverslag 2017 aan de hand van de thema’s Sterke Economie, Aantrekkelijke Leefomgeving en Goed Bestuur het jaar 2017 nog eens goed de revue laten passeren. Ze hebben daarbij laten zien dat veel is gerealiseerd en in gang is gezet waarvan Overijssel en haar inwoners nu en in de komende jaren de vruchten zullen plukken. De CDA fractie vindt dat in de afgelopen 3 jaar goed werk is geleverd en heeft er alle vertrouwen in dat Gedeputeerde Staten tot aan het eind van deze collegeperiode voortvarend verder werken aan deze thema’s. Het Jaarverslag 2017 laat zien dat het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt’ ook écht werkt.

Complimenten én zorgen
Het Jaarverslag 2017 wordt overigens op een inzichtelijke manier gepresenteerd. Daarvoor hebben we Gedeputeerde Staten gecomplimenteerd. Onze Accountant heeft op 20 april j.l. een goedkeurende verklaring afgegeven op de Jaarstukken 2017 voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Ook het accountantsrapport is positief van toon. De CDA fractie heeft bij de behandeling van het Jaarverslag in Provinciale Staten nog wel wat zorgen geuit over de voortgang van enkele ‘nog niet geleverde prestaties’ namelijk:

  • de problemen met de Spoorlijn Zwolle-Kampen’, waardoor het station Stadshagen te Zwolle nog niet in gebruik genomen kan worden; 
  • de borging van een ‘duurzaam toegankelijke informatie-verstrekking’;
  • de (nazorg op de) ‘sanering van het Olasfaterrein’.

Aandeel hernieuwbare energie blijft achter
Ook heeft de fractie haar zorgen geuit over het feit dat het aandeel hernieuwbare energie in 2017 niet is gestegen. Dit met het oog op de doelstelling om in 2023 20% hernieuwbare energie te realiseren. Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota komen we als fractie hier zeker op terug.

Verklaring voor afwijkingen
De Jaarrekening 2017 laat een positief resultaat zien van 58,9 miljoen. Dat mooie resultaat wijkt (exclusief de niet beïnvloedbare posten van in totaal 30 miljoen) 28,9 miljoen af van de Begroting 2017. Dat is 6% van het begrotingstotaal van 484,3 miljoen. Deze afwijkingen worden toereikend toegelicht. Ook worden er plausibele verklaringen gegeven bij de geconstateerde afwijkingen.Wel hebben we bij Gedeputeerde Staten aangedrongen op maatregelen om dit toch wel hoge percentage in de toekomst omlaag te brengen.

Ook hebben we geconstateerd dat er een groot verschil zit tussen het rekeningresultaat 2017 van 58,9 miljoen euro en het resultaat van de tweede Monitor 2017 van 10,0 miljoen euro. Welke werd behandeld in de Statenvergadering van 13 december 2017. Wij vragen ons af of het toch wel grote verschil tussen deze bedragen van 48,9 miljoen (deels) niet al kon worden voorzien bij de opstelling van de tweede Monitor.

Tegelijkertijd met de behandeling van het Jaarverslag werd een voorstel aangenomen tot bestemming van het Resultaat over 2017. Dit houdt in dat vanuit het resultaat van 58,9 miljoen:

  • een bedrag van 42,2 miljoen is toegevoegd aan de begrotingen van de jaren 2018 en volgende en aan enkele reserves.
  • en dat het resterende bedrag van 16,7 miljoen wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Welk bedrag betrokken wordt bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019 tijdens de Statenvergadering van 20 juni aanstaande.

Het volledige jaarverslag 2017 met alle bijlagen is terug te vinden op http://destaatvan.overijssel.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.