08 september 2020

CDA voorstander van verleasen stikstofruimte door boeren

CDA Overijssel vindt dat boeren de mogelijkheid moeten krijgen om stikstofruimte te verhuren aan bedrijven die tijdelijk stikstofruimte nodig hebben, zoals bouwbedrijven. De boeren kunnen met de opbrengsten van de verhuur hun oude stallen verduurzamen en vernieuwen, waardoor de stikstofuitstoot vermindert.

Het plan om stikstofruimte te verleasen is bedacht door melkveehouders uit het Zuid-Hollandse Nieuwkoop. Rijk en provincie moeten er nog wel mee akkoord gaan. Het CDA ziet ook mogelijkheden voor Overijssel en vraagt Gedeputeerde Staten of die zich daarvoor in willen zetten, liefst samen met andere provincies.

‘Het verleasen van stikstofruimte kan bijdragen aan een lagere uitstoot van ammoniak in de landbouw en biedt ontwikkelruimte voor de landbouw en voor andere sectoren. Ook zorgt het voor verminderde stikstofbelasting op de Overijsselse natuur’, zegt Statenlid Karin van der Toorn. ‘Belangrijk is dat tegenover de aanpassingen die boeren doen een goed verdienmodel staat en dat op deze manier de stikstofruimte niet uit de landbouw verdwijnt.’

Zij constateert dat het gepolariseerde debat over de stikstofproblematiek ertoe heeft geleid dat veel boeren het vertrouwen in de overheid zijn kwijtgeraakt. Het omarmen van een plan vanuit de agrarische sector en dat samen met de boeren verder uit te werken, kan helpen het vertrouwen terug te krijgen.

De volgende vragen zijn aan Gedeputeerde Staten gesteld:

1. Zijn Gedeputeerde Staten bekend met het artikel ‘Boeren Nieuwkoopse Plassen willen stikstofruimte verleasen’: www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/03/boeren-nieuwkoopse-plassen-willen-stikstofruimte-verleasen

2. Zijn Gedeputeerde Staten het met het CDA eens dat het plan een bijdrage kan leveren aan zowel een lagere uitstoot van ammoniak in de landbouw, ontwikkelruimte voor de landbouw en ontwikkelruimte voor andere sectoren, maar ook een bijdrage kan leveren aan een verminderde stikstofbelasting op de natuur?

3. Zien Gedeputeerde Staten in het plan mogelijkheden om de stikstofrechten van boeren (waar zij in veel gevallen ook voor betaald hebben in het verleden), tot financiële waarde te laten komen bij verleasen, zodat boeren een gedeelte van de (niet-subsidiabele) investeringskosten voor innovatie in stallen te financieren of overige maatregelen die stikstofuitstoot kunnen verminderen?

4. Zijn Gedeputeerde Staten het met het CDA eens dat het omarmen en helpen uitwerken van goede oplossingen die bijdragen aan stikstofreductie en ontwikkelruimte mogelijk maken, die vanuit de agrarische sector zelf worden aangedragen, kunnen helpen om boeren het vertrouwen in de overheid terug te geven en meewerken aan oplossingen?

5. Zien Gedeputeerde Staten mogelijkheden om deze plannen onderdeel te laten uitmaken van de gebiedsgerichte aanpak en/of de beleidsregels voor intern en extern salderen? Bent u bereid hierover binnen IPO verband met de andere provincies het gesprek aan te gaan?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.