08 september 2020

CDA wil dat elke gemeente woonvisie maakt voor alle doelgroepen

Iedere Overijsselse gemeente zou een concreet woningbouwprogramma moeten hebben om ervoor te zorgen dat er genoeg huizen worden gebouwd. CDA Overijssel vindt dat de woonvisie van de gemeente Hardenberg daarbij als voorbeeld kan dienen, omdat daarin aandacht is voor alle doelgroepen die passende woonruimte verlangen.

‘Het CDA maakt zich niet alleen zorgen om het huidige bouwtempo, maar ook om de verdringing op de woningmarkt door de woningnood elders in het land. Voor veel jonge starters is dat mogelijk een extra belemmering om in Overijssel een huis in een voor hen passende prijsklasse te bemachtigen’, zegt het Statenlid Bart van Moorsel.

Hij pleit voor onderzoek naar de mate waarin verdringing op de woningmarkt in Overijssel speelt en of het voor de gemeenten mogelijk is om verdringing op de lokale woningmarkt in dorpen en steden te voorkomen. Als dat niet mogelijk is, dan vraagt Van Moorsel of Gedeputeerde Staten bereid zijn om er bij de minister van Volkshuisvesting en de Tweede Kamer op aan te dringen de gemeenten wel daartoe in staat te stellen.

Het CDA-statenlid wil ook van Gedeputeerde Staten weten of er de bereidheid is om bindende afspraken te maken met alle gemeenten over woningbouw voor alle doelgroepen, zoals huurders en kopers, jongeren, ouderen, starters en zorgvragers. Van Moorsel wil tevens weten wat de uitgangspunten zijn van de verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle die eind dit jaar gereed moet zijn.

De volgende vragen worden gesteld aan Gedeputeerde Staten:

  1. Op welke wijze gaat het college borgen dat de afspraken die met gemeenten worden gemaakt in het kader van de woonagenda’s over de kwalitatieve woningbouwproductie leiden tot de realisatie van woningbouwprogramma’s in elke gemeente in Overijssel?
  2. Bent u met het CDA van mening dat elke gemeenteraad in Overijssel een woningvisie zou moeten vaststellen met een concrete woningbouwprogrammering zoals bijvoorbeeld de gemeenteraad van Hardenberg dat heeft gedaan?
    Bent u bereid daarover bindende afspraken te maken met alle gemeenten in Overijssel?
  3. Heeft u een beeld over de verdringing op de woningmarkt in Overijssel door kopers vanuit andere provincies, zo ja wat is dat beeld? Zo nee, bent u bereid hier onderzoek naar te doen en de resultaten te delen met provinciale staten?
  4. Bent u bereid te verkennen welke instrumenten gemeenten kunnen inzetten om verdringing op de lokale woningmarkt binnen individuele dorpen en steden te voorkomen en zo nodig bij het ontbreken daarvan bij Minister Ollongren en bij de Tweede Kamer er op aan te dringen dat gemeenten instrumenten krijgen om verdringing op de lokale woningmarkt te voorkomen?
  5. Wat is de opgave voor de individuele gemeenten in de provincie Overijssel bij het realiseren van de bouwopgave van het Rijk voor het realiseren van ruim 1 miljoen nieuwe woningen in 2035 in Nederland?
  6. Welke afspraken heeft u daarover gemaakt of bent u voornemens te maken met de Minister?
  7. Welke uitgangspunten worden gehanteerd bij het opstellen van de verstedelijkingsstrategie van de regio Zwolle?
  8. Op welke wijze worden provinciale staten van Overijssel en gemeenteraden in de regio Zwolle geïnformeerd over en betrokken bij het opstellen van de verstedelijkingsstrategie van de regio Zwolle?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.