11 november 2020

CDA wil dat kwart nieuwbouw naar jongeren en jonge gezinnen gaat

Het CDA wil het woningtekort aanpakken, vooral voor starters en jongeren. Een kwart van de nieuwbouwwoningen moet naar deze groepen gaan, terwijl er ook meer variatie moet komen in het woningaanbod voor ouderen waardoor de doorstroming op gang komt. Dat zegt CDA-fractievoorzitter Bouwien Rutten in haar algemene beschouwing bij de begroting van de provincie Overijssel.

Het woningtekort speelt niet alleen in de steden, maar ook op het platteland. ‘De leefbaarheid in de kleine kernen in de provincie holt achteruit als er geen aanwas is van jonge gezinnen en van jongeren’, aldus Rutten. ‘Neem bijvoorbeeld de laatste kleine school in een dorp, van groot belang voor de leefbaarheid in en gemeenschap. Ondanks dat het geen kerntaak is van de provincie roep ik het provinciebestuur wel op er alles aan te doen om deze laatste kleine scholen te laten voortbestaan. Het vormt de basis van noaberschap, de zorg om elkaar en om het voorzieningenniveau.’

Rutten gaat ook in op de gebiedsgerichte aanpak stikstof, bedoeld om de stikstofuitstoot te verminderen. Een van de maatregelen is de vrijwillige opkoop van veehouderijen bij Natura 2000-gebieden. ‘Als CDA staan we voor een rechtvaardige en eerlijke benadering richting de boeren die hiermee voor grote keuzes staan. Onze Statenfractie blijft ‘de boer’ op gaan om in gesprek te blijven en vragen te beantwoorden. Dit moeten we samen doen, we mogen ze niet alleen laten staan.’

Energietransitie
De energietransitie is een grote opgaaf voor alle Overijsselse gemeenten. Rutten besteedt in haar algemene beschouwing de nodige aandacht aan ‘groene’ alternatieven voor het aardgas. Zij spreekt van ‘veel discussie en ongemak’ in gebieden waar zonneparken en windturbines gepland staan.

‘Het CDA is allereerst voor zon op het dak. Daar zijn wij altijd helder in geweest, maar we beseffen ook dat alleen zonnepanelen op het dak onvoldoende is’, zegt Rutten. Zij pleit voor het betrekken van inwoners bij de besluitvorming over nieuwe windturbines en zonnevelden. ‘Dit kan niet alleen bedacht worden door het gemeentebestuur, de omgeving moet de plannen dragen. Betrek ze er daarom tijdig bij. Participatie mag geen loze kreet zijn, bestuurders moeten er echt mee aan de slag gaan. En laten we ons er van bewust zijn dat juist het platteland, de boeren, een grote bijdrage leveren aan deze energietransitie. Meer waardering voor hun veelzijdigheid is absoluut op zijn plaats.’

Waterstofhubs
Overijssel telt veel grote bedrijven. Met veel dakkeroppervlak voor zonnepanelen, maar ook met mogelijkheden voor restwarmte en biowarmte. ‘Hoe mooi is het om deze overtollige energie en mogelijkheden van groene energieopwekking bij grote bedrijven volop te gebruiken in de energietransitie. Twence in Hengelo is een prachtig voorbeeld van hoe het kan, een win-win situatie.’ Rutten pleit voor onderzoek, ook naar de mogelijkheid om groene waterstofhubs te creëren en het benutten van het bestaande aardgasnetwerk voor waterstofgas.

De CDA-Statenfractie staat volgens Rutten volledig achter het herijken, opnieuw bezien van de grenzen van het nationaal landschap in Noordoost-Twente. Het betreft een afspraak zoals die vorig jaar door de coalitie van CDA, VVD, ChristenUnie, PvdA en SGP is gemaakt. Het bij voorbaat uitsluiten van windenergie in gebieden is niet passend bij deze tijd, zeker als veel inwoners en gemeentelijke bestuurders er zelf open voor staan.

Coronavirus
Er is inmiddels 135 miljoen euro vrijgemaakt om de economische gevolgen van de coronacrisis in de provincie Overijssel te bestrijden en het herstel te bevorderen. Rutten complimenteert het provinciebestuur hiervoor, maar ze wijst ook op de sociale impact van het virus. Zij constateert dat ‘we als mens kwetsbaar zijn, niet alleen in onze gezondheid, maar ook in onze levensstijl.’

‘Waar handen schudden en drie zoenen bij het weerzien de normaalste zaak van de wereld was, houden we nu afstand van elkaar. Tijdens de eerste coronagolf was de verbondenheid en zorg om anderen groot. De tweede golf brengt verdeeldheid en onrust met zich mee. Voor het CDA, een partij waar zorg voor elkaar bovenaan staat, is dat een groot punt van aandacht. Meer dan ooit moeten wij alert zijn en ons best doen om te bouwen aan herstel, om ons empathisch vermogen voorop te zetten en te letten op onze naasten.’

Dankzij de goede digitale infrastructuur is thuis werken goed mogelijk gebleken in de afgelopen maanden. ‘Goed dat we als provincie hier zo in hebben geïnvesteerd in de afgelopen jaren.’

Tenslotte: ‘De culturele sector, horeca, evenementenbranche, zomaar een aantal sectoren die zwaar zijn getroffen en werken aan herstel. Voor hen aandacht, niet alleen vandaag maar ook morgen. Ondertussen werken we ook door aan onze andere kerntaken, om de economie op gang te houden, bedrijven en organisaties te ontwikkelen en werkgelegenheid te stimuleren.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.