09 september 2021

CDA wil dat Overijssel bijdrage levert aan opvang Afghaanse vluchtelingen

Het CDA vindt dat de provincie de Overijsselse gemeenten moet aanmoedigen om Afghaanse vluchtelingen onderdak te bieden. Daarbij wordt gedacht aan snelle realisatie van (nood)woningen, containerwoningen en wooncabines.

Het huisvesten van vluchtelingen is geen directe taak van de provincie, maar van de gemeenten. Wel ligt er een verantwoordelijkheid voor de provincie als toezichthouder op het realiseren van voldoende woningen voor vluchtelingen. ‘Het CDA steunt de oproep van het kabinet en wil graag dat de provincie de gemeenten die gehoor geven aan de oproep maximaal ondersteunt’, aldus Statenlid Jeroen Piksen.

Hij wil van Gedeputeerde Staten weten hoe die tegenover de oproep van het kabinet staan. Niet alleen waar het gaat om de huisvesting van statushouders, maar ook of de provincie mogelijkheden ziet om de IND te helpen bij het realiseren van opvang voor Afghaanse vluchtelingen in de provincie Overijssel. ‘Wij constateren allemaal met grot verdriet dat veel Afghanen op de vlucht zijn geslagen voor de Taliban, in het bijzonder de mensen die in NAVO-verbanden hebben gewerkt voor onder meer Nederland.’

Het CDA constateert echter ook dat ook in Overijssel sprake is van een groot tekort aan woningen. Piksen: ‘Vandaar dat we een oproep doen aan Gedeputeerde Staten om gemeenten te steunen en te faciliteren om vluchtelingen zo snel mogelijk aan huisvesting te helpen. Dat kunnen noodwoningen zijn voor de duur van twintig jaar, maar ook containerwoningen en wooncabines.’

Het CDA heeft de volgende vragen:

  • Geeft het college van Gedeputeerde Staten gehoor aan de oproep? Zo nee, waarom niet?
  • Zo ja, op welke wijze geven Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning, als Rijksheer, inhoud aan de oproep mede in het licht van de provinciale toezichthoudende rol richting gemeenten? Beschikken Gedeputeerde Staten over voldoende kaders en instrumenten om op barmhartige wijze invulling te geven aan de oproep van het kabinet?
  • Zien Gedeputeerde Staten een taak voor zichzelf bij het realiseren van nieuwe locaties door de IND in Overijssel voor het opvangen van Afghaanse vluchtelingen?
  • Voldoet de provincie Overijssel aan de taakstelling voor huisvesting van statushouders?
  • Ook in Overijssel is er een groot tekort aan woningen. Zijn Gedeputeerde Staten bereid zich met raad en daad in te zetten voor de realisatie van tijdelijke woningen zoals beschreven, als gemeenten daar om vragen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.