07 september 2020

CDA wil duidelijkheid over gevolgen terugvordering onterecht verleende ‘natuursubsidies’

CDA Overijssel vraagt zich af wat de mogelijke gevolgen zijn van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat natuurorganisaties en provinciale landschappen onterecht miljoenensubsidies hebben gekregen voor de aankoop van nieuwe natuurgebieden.

De kans bestaat dat de natuurorganisaties de onterecht verkregen miljoenen terug moeten geven, inclusief de rentekosten. Daardoor moeten ze mogelijk natuurgebieden verkopen. CDA Overijssel wil van Gedeputeerde Staten weten wat hiervan de eventueel gevolgen kunnen zijn voor de natuur en het natuurbeheer in Overijssel. Ook als de natuurorganisaties niet tot verkoop over gaan, kan de uitspraak van het Europese Hof ertoe leiden dat ze in financiële problemen komen, wat achterstallig onderhoud tot gevolg kan hebben.

Tevens wil het CDA weten of Gedeputeerde Staten al dan niet overwegen om natuurgronden op te kopen en beheer en onderhoud te betrekken bij de gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek.

‘Wij vinden dat natuurbeheer niet alleen voorbehouden moet zijn aan natuurorganisaties, maar dat ook andere partijen als agrarische collectieven en particuliere grondbezitters daar net zoveel recht op hebben’, aldus Statenlid Jeroen Piksen. ‘Op initiatief van het CDA hebben Provinciale Staten eerder een motie voor meer agrarisch natuurbeheer aangenomen. Wij willen nu ook graag weten of natuurgrond die te koop wordt aangeboden opnieuw een passende agrarische bestemming kan krijgen. Bijvoorbeeld voor natuurinclusief boeren en kruidenrijke graslanden.’

Overijssel telt 24 Natura 2000-gebieden, twee provinciale landschappen en twee nationale parken.

CDA Overijssel stelt de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

Het Europese Hof van justitie heeft het oordeel van de Europese Unie bevestigd dat bovengenoemde organisaties onterecht subsidies hebben ontvangen voor de aankoop van nieuwe natuurgebieden. Als de Europese Commissie tot hetzelfde oordeel komt is het mogelijk dat de verleende subsidies inclusief rentekosten dienen te worden terug betaald. Overijssel telt 24 Natura 2000-gebieden en twee  provinciale landschappen. Het CDA wil weten of en zo ja, welke consequenties terugvordering van subsidies kan hebben voor de natuurgebieden en natuurbeheer in Overijssel.

  • Zijn er aan genoemde organisaties ook provinciale subsidies verstrekt en zo ja, welke en waarvoor precies?

  • Zijn GS het met het CDA eens dat natuurbeheer niet alleen voorbehouden moet zijn aan natuurorganisaties en dat ook andere partijen zoals agrarische collectieven en particuliere grondbezitters hiervoor in aanmerking moeten kunnen komen op basis van gelijke kansen?

  • In geval natuurorganisaties vele miljoenen aan subsidiegelden moet terugbetalen, kan dat mogelijk leiden tot forse financiele problemen of faillissementen van genoemde organisaties. Houden GS hiermee rekening en wordt onderzocht of dit consequenties kan hebben voor het natuurbeheer in onze provincie. Bijvoorbeeld dat onderhoud niet wordt uitgevoerd of dat natuurgronden massaal te koop worden aangeboden?

  • Overwegen GS de eventuele eventuele aankoop van te koop komende natuurgronden natuurgronden met het oog op de provinciale natuurdoelen?

  • Zijn er mogelijk negatieve consequenties voor de Overijsselde ontwikkelopgave Natura 2000 als natuurorganisaties hun gronden in en rondom deze gebieden verkopen? Bijvoorbeeld de toegankelijkheid?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.