14 april 2022

CDA wil het extern salderen niet zomaar opgeven

De CDA-fractie in Provinciale Staten betwijfelt of het onmogelijk is om de regels voor het extern salderen (overdragen) van niet benutte stikstofruimte zodanig aan te passen dat de regeling juridisch wél houdbaar is en of uitspraken van de bestuursrechter over handhavingsverzoeken als een sommatie opgevat moeten worden. Het college van Gedeputeerde Staten besloot eind december om de regeling op te schorten na rechterlijke uitspraken over het extern salderen.

Als er stikstofruimte is, dan moet eerst de afweging worden gemaakt of die gebruikt moet worden voor natuurverbetering. Pas als dat niet hoeft kan de stikstofruimte worden overgedragen aan bijvoorbeeld een biovergister of een evenement.

Alleen Overijssel en Flevoland hebben na de rechterlijke uitspraken het extern salderen opgeschort, de overige provincies houden vast aan de regeling. Wij vragen ons af of Gedeputeerde Staten hier niet te snel overstag zijn gegaan. ‘De gevolgen zijn groot. Moeten we dit als provincie zomaar laten gebeuren?’, aldus het CDA-Statenlid Jeroen Piksen.

Hij diende vorige week een motie in om de regeling voor extern salderen - al dan niet tijdelijk - weer open te stellen. Na de toezegging van gedeputeerde Ten Bolscher dat hij de mogelijkheden daartoe gaat onderzoeken, werd de motie voorlopig aangehouden. Piksen wil de motie alsnog in stemming brengen als een oplossing voor het extern salderen te lang uitblijft.

Deze week heeft Piksen ook een aantal vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld om duidelijk te maken dat het CDA de oplossing ziet in onder meer het zoeken naar niet benutte stikstofruimte, het leasen van stikstofruimte, het verhogen van het afroompercentage voor natuurherstel en of de uitspraken van de bestuursrechter de provincie verplichten om handhavend op te treden.

Het CDA stelt de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

 • Waarom heeft Overijssel, net als Flevoland, in tegenstelling tot de andere provincies de regeling voor extern salderen opgeschort? Was het in Overijssel (juridisch) zo anders dan in andere provincies dat Gedeputeerde Staten tot het besluit tot opschorting besloot?
 • ​Is in IPO-verband gesproken over de juridische houdbaarheid van de regeling voor extern salderen en zo ja, wat is de inzet van de gedeputeerde geweest? Kunt u ons informeren over de uitkomst daarvan? Ook ontvangen wij graag de eventueel daarbij behorende documenten.
 • Waarom is GS niet in hoger beroep gegaan tegen de onderstaande uitspraken van de bestuursrechter?

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2022:188&showbutton=true&keyword=stikstof+overijssel
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2022:199&showbutton=true&keyword=stikstof+overijssel
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2022:198&showbutton=true&keyword=stikstof+overijssel
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2022:197&showbutton=true&keyword=stikstof+overijssel​​​​​​​​​​​​​​

 • Waarom heeft GS niet gekozen voor nieuwe aangescherpte regels? Bijvoorbeeld verhoging van het afroompercentage, het leasen van stikstof en het opzoeken van niet benutte stikstof.
 • GS gaat werken aan een nadere onderbouwing van passende maatregelen die gericht zijn op stikstofdepositiedaling. Wat zijn de elementen van de onderbouwing?
 • Op basis waarvan maakt GS een inschatting van de vraag of de nadere onderbouwing juridisch houdbaar is en welk tijdpad wordt daarbij gevolgd?
 • Ziet GS mogelijkheden om de opgeschorte regeling voor extern salderen aan te scherpen door bijvoorbeeld het afroompercentage te verhogen, leasen van stikstof en het zoeken naar niet gebruikte stikstofrechten?
 • Ook wil het CDA graag een reflectie van GS op het antwoord van de minister op de brandbrief van Overijssel inzake de problemen van stikstof en PAS-melders.
 • Het besluit is vertrouwelijk genomen. Wat is hiervan de reden?
 • Provinciale Staten hebben een controlerende taak. Op welke wijze en met welke informatie zijn Provinciale Staten over het besluit geïnformeerd? Gaarne ontvangen wij alle bij het besluit behorende informatie.
 • Is er in IPO-verband gesproken over het eventueel gezamenlijk opschorten van de regeling voor extern salderen, al dan niet op initiatief van Overijssel? Zo ja, wat is de inbreng van GS geweest? Graag ontvangen wij eventuele onderliggende IPO-informatie.
 • Geldt het opschorten van de regeling voor extern salderen ook voor niet-agrarische bedrijven?
 • Geldt het opschorten van de regeling ook voor intern salderen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.