01 mei 2021

CDA wil onderzoek naar effect van gerichte maatregelen veehouders nabij N2000

Boeren in de nabijheid van het Korenburgerveen in Gelderland hebben met gerichte maatregelen de stikstofuitstoot in dit Natura 2000-gebied substantieel weten te verbeteren. Het CDA-Statenlid Jeroen Piksen meent dat het goed is om te onderzoeken of deze aanpak ook bij Overijsselse N2000-gebieden gunstig uitpakt. Hij heeft er vragen over gesteld aan Gedeputeerde Staten, onder meer of die bereid zijn om er samen met de terrein-beherende organisaties en de LTO naar te kijken

Het milieuadviesbureau Econu heeft een aantal rapporten van de provincie Gelderland en Natuurmonumenten geanalyseerd die betrekking hebben op de instandhouding van kwetsbare flora. Onder ander blijkt dat het in het N2000-gebied Korenburgerveen goed gaat met de kwetsbare soort, ondanks dat het gebied wordt omringd door intensieve veebedrijven.

De boeren daar hebben samen veel maatregelen getroffen, zoals het dempen van sloten. Ook zijn er damwanden geplaatst en bomen gekapt. In sommige delen van het gebied wordt niet meer bemest en worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Het blijkt dat door deze aanpak de effecten van stikstofuitstoot zodanig beperkt wordt dat kwetsbare flora goed gedijt. Volgens Piksen pleit dat ervoor om verder te kijken dan alleen de kritische depositiewaarde (KDW) en het opkopen van veebedrijven dichtbij N2000-gebieden. ‘Kijk meer naar de feiten en minder naar theoretische stikstofmodellen.’

In Overijssel worden de komende jaren veehouderijen opgekocht vanwege de stikstofuitstoot. Het CDA is een groot voorstander van in het gebied gedragen maatregelen die de natuur herstellen en die tegelijkertijd de aanwezige agrariërs meer bestaanszekerheid en perspectief te bieden.

Het CDA stelt de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  1. Zijn Gedeputeerde Staten bekend met de uitkomst van de in Gelderland door Econu uitgevoerde onderzoeken?
  2. Onderkennen Gedeputeerde Staten de grote waarde van de gebiedsaanpak zoals in het Korenburgerveen?
  3. Wordt, en zo ja hoe, de staat onderzocht van de Natura 2000-gebieden met betrekking tot de feitelijke stikstofsituatie en de geldende kritische depositie waarden?
  4. Zijn Gedeputeerde Staten bereid te onderzoeken of de Gelderse aanpak van onderzoeken ook voor de Overijsselse N2000-gebieden mogelijk is en hiertoe initiatieven te nemen samen met de gebiedspartners zoals de terreinbeherende organisaties en de LTO?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.