24 maart 2021

CDA wil onderzoek naar meer mogelijkheden vrijwillige opkoop veehouderijen

Er is veel meer belangstelling voor de aankoopregeling voor veehouderijen nabij natuurgebieden dan er momenteel geld voor is. Vooralsnog is 7,5 miljoen euro van het rijk beschikbaar, goed voor het aankopen van twee of drie bedrijven, terwijl zich 23 veehouderijen hebben aangemeld. Onduidelijk is nog in hoeverre al deze veehouderijen voldoen aan de aankoopcriteria, maar het CDA vindt dat de provincie zelf ook het initiatief kan nemen door bedrijven op te kopen. Er komt namelijk nog meer geld van het rijk voor de aankoopregeling en de provincie zou alvast kunnen voorfinancieren.

‘Wij beseffen dat in de afgelopen maanden in heel veel boerengezinnen aan de keukentafel de afweging is gemaakt om zich aan te melden voor de aankoopregeling. In veel gevallen zal dit met emoties en moeite gepaard zijn gegaan’, zegt het CDA-Statenlid Jeroen Piksen. ‘Loslaten wat in vele generaties is verworven en opgebouwd betekent heel veel voor deze gezinnen. Het CDA vindt het belangrijk om aan te geven dat naast de stikstofreductie ook sociaal-maatschappelijke afwegingen een rol spelen.’

Piksen wil van Gedeputeerde Staten weten hoeveel van de 23 aangemelde veehouderijen voldoen aan de aankoopcriteria, hoeveel geld er voor nodig is om deze bedrijven op te kopen en hoeveel geld de provincie van het rijk verwacht te krijgen in het vervolgtraject van de aankoopregeling.

Het gaat om de volgende vragen:

  • Hebben zich ook agrariërs voor de opkoopregeling gemeld die niet voldoen aan de criteria? Zo ja, hoeveel?
  • Kan GS een indicatie geven van de totale kosten voor de provincie als alle aangemelde bedrijven die voldoen aan de criteria worden opgekocht? En kan aangegeven worden hoe deze kosten worden bepaald?
  • Zijn er gevolgen voor de toedeling aan Overijssel van de tweede tranche rijksmiddelen in geval de provincie eigenstandig bedrijven opkoopt die voldoen aan de opkoopcriteria?
  • Kan een indicatie gegeven worden van de toedeling van de tweede tranche rijksmiddelen in geval de provincie eigenstandig bedrijven opkoopt die voldoen aan de opkoopcriteria?
  • Kan een indicatie gegeven worden van de toedeling van de tweede tranche middelen aan Overijssel?
  • Heeft de provincie ook zelf eisen of criteria toegevoegd aan de regeling?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.