23 oktober 2022

CDA wil onderzoek naar ‘stikstofgeld’ voor verplaatsing ABZ Diervoeding

Het Markelose mengvoederbedrijf ABZ Diervoeding valt wellicht onder de 500 tot 600 piekbelasters, bedrijven waar het rapport ‘Wat wel kan’ van stikstofbemiddelaar Remkes van zegt dat die snel kunnen worden verplaatst of gesloten. Het bedrijf staat in het centrum van Markelo en er wordt al enkele jaren gesproken over de noodzaak van verplaatsing. Tot nu toe ontbreekt daarvoor het geld.

CDA Overijssel vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten om de mogelijkheid te onderzoeken dat er ‘stikstofgeld’ vanuit Den Haag komt door ABZ Diervoeding, wat zowel voor het dorp Markelo als voor het bedrijf een oplossing kan betekenen. ‘Bovendien staat het bedrijf niet ver af van Natura2000-gebieden, waaronder De Borkeld. Het is daarom van belang om te weten hoe groot de stikstofdepositie is, zowel van de productie bij ABZ Diervoeding als door de verkeersbewegingen van en naar het bedrijf’, zegt het CDA-Statenlid Bart van Moorsel.

Naar aanleiding van een recent bedrijfsbezoek door de Statencommissie Ruimte en Water op uitnodiging van de Dorpsraad Markelo is gebleken dat ABZ Diervoeding niet over een Natuurbeschermingswet (Nbw) vergunning beschikt. Het CDA vraagt zich niet alleen af hoe dit kan, maar is ook bezorgd dat dit tot een handhavingsverzoek kan leiden zoals onlangs is gebeurd bij een aantal PAS-melders.

Het CDA stelt de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  1. Is het juist dat ABZ Diervoeding in Markelo niet beschikt over een Nbw-vergunning? Zo ja hoe verklaart u dat?
  2. Kan het ontbreken van deze vergunning bij dit bedrijf een aanleiding zijn voor derden om een handhavingsverzoek in te dienen, zoals dat bijvoorbeeld recent is gebeurd bij enkele PAS-melders?
  3. Is bij u wel bekend wat de emissie van stikstof (NOx en ammoniak) van ABZ Diervoeding voor wat betreft de productielocatie en het door dit bedrijf gegenereerde verkeer is en wat het effect daarvan is qua depositie op de nabijgelegen Natura2000-gebieden, waaronder De Borkeld? Zo ja, op hoeveel hexagonen in Nederland heeft dit bedrijf een effect?
  4. Is het mogelijk dat ABZ Diervoeding valt binnen de 500 a 600 bedrijven waar Remkes in zijn rapport op heeft gedoeld?
  5. Ziet u kansen om het budget dat vanuit Den Haag beschikbaar wordt gesteld voor het verminderen van de stikstofdepositie op Natura2000 in Overijssel kan worden ingezet voor het verplaatsen van ABZ Diervoeding uit Markelo? 
  6. Zijn er (ook) andere industriële bedrijven in Overijssel die geen Nbw-vergunning hebben maar mogelijk wel als piekbelaster zouden moeten worden aangemerkt? Zo ja, zijn dat bedrijven die voor verplaatsing in aanmerking komen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.