Cows in a stable
04 juni 2022

CDA wil weten wat stikstofplan kabinet betekent voor Overijssel

Er is de nodige ongerustheid ontstaan naar aanleiding van berichten in de nieuwsmedia dat het kabinet overweegt om de stikstofuitstoot de komende jaren met 70 tot 80 procent terug te brengen. De CDA-fractie stelt in de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 8 juni mondelinge vragen aan Gedeputeerde Staten om duidelijkheid te verkrijgen wat het kabinetsplan inhoudt voor de provincie Overijssel.

Allereerst gaat het om de vraag of Gedeputeerde Staten door het kabinet geïnformeerd is over het nieuwe plan voor stikstofvermindering en zo ja, of en hoe het college heeft gereageerd. Ook wil het CDA weten wat het plan betekent voor Overijssel en dan met name voor de agrarische bedrijven in en nabij Natura 2000-gebieden.

Afgelopen week werd bekend dat Gedeputeerde Staten 25 miljoen euro willen uittrekken voor het opkopen van stikstofrechten om daarmee de PAS-melders te helpen die door gerechtelijke uitspraken alsnog een milieuvergunning moeten aanvragen. Het CDA wil van Gedeputeerde Staten weten of dit voornemen wellicht teniet wordt gedaan door het nieuwe kabinetsplan voor stikstofreductie.

Tenslotte wil het CDA weten of er in het Interprovinciaal Overleg (IPO) over het kabinetsplan gesproken wordt en zo ja, of Provinciale Staten hierover vooraf hun mening kunnen geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.