26 februari 2019

CDA zet zich in voor het toepassen van maaisel als bodemverbeteraar in de landbouw

Woensdag 27 februari heeft er op de boerderij van de fam. Meijer in Witteveen een werkbezoek plaatsgevonden waaraan het waterschap Drents Overijsselse Delta, het CDA en LTO deel hebben genomen. Het thema van het werkbezoek was: Hoe gaan onze overheden waaronder het waterschap om met slootvegetatie. Vaak wordt de slootvegetatie op de insteek van de sloot gelegd en waarnodig afgevoerd naar composteer installaties.

De vraag die op kwam bij de aanwezigen was, kan deze slootvegetatie niet beter aangewend worden op landbouwgronden waarvan eigenaren of gebruikers daar positief tegen overstaan om dit te ontvangen. “Deze slootvegetatie kan dan dienen als grondverbeteraar, levert een positieve bijdrage aan het bodemleven, om zo de sponswerking van de gronden te stimuleren. Wat als gevolg heeft dat de gronden op lange termijn weerbaarder worden tegen extreme weersomstandigheden zoals droogte zoals wij afgelopen jaar hebben gekend of bij extreme regenval”, aldus Bouke Meijer die voor het CDA op de kieslijst staat voor het waterschap Drents Overijsselse Delta. Tijdens het werkbezoek kwam naar verder naar voren dat een bijkomend aspect is dat gronden met een goed bodemleven beter in staat zijn om nutriënten vast te houden, zodat deze niet uitspoelen naar het grondwater of afspoelen naar het oppervlakte water. “Je creëert een gezondere bodem die minder afhankelijk is van hulpmiddelen en die bodem brengt een gezonder gewas voort. Deze manier van handelen past in de bedrijfsvoering als goede landbouw praktijk.”, stelde Henk Oegema lijsttrekker voor het CDA in het waterschap de Drents Overijsselse Delta.

Het waterschap int rechtstreeks gelden van ons als inwoners. Deze gelden worden onder anderen besteed aan het onderhouden van watergangen, om zo de doorstromingen van aan en afvoer van water te garanderen. Bouke Meijer vroeg zich of er op de manier van onderhoud van sloten niet bespaard kan worden als de sloot vegetatie bij landbouwers in de buurt afgezet kan worden. “In de eerste plaats moeten de inwoners van ons waterschapsgebied hiervoor betalen. Meer dan 65 % van de gronden zijn bij landbouwers in gebruik. Veelal zijn landbouwers zelf ook nog eigenaar van die gronden en betalen zij ook de hoogste afdracht.” Concrete getallen werden niet genoemd maar de aanwezigen waren het er wel over eens dat het tot kosten besparing kan leiden. Henk Oegema liet weten zich in te zetten dat maaisel in de landbouw eenvoudig ingezet kan worden als bodemverbeteraar en dit mee te nemen naar de Unie van Waterschappen. Marinus Louissen, fractievoorzitter van het CDA Midden-Drenthe, gaf ook aan zich hier in de gemeenteraad hard voor te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.