19 februari 2021

CDA zoekt naar extra steun provincie voor ondernemers

CDA Overijssel maakt zich zorgen om het stille leed, maar ziet ook kansen voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. ‘Wij zien in verschillende branches dat ondernemers het steeds zwaarder krijgen. De coronacrisis is nog niet voorbij. Landelijke en provinciale steunregelingen doen zeker hun werk, maar we willen vanuit het CDA nader bezien wat we vanuit de provincie nog meer kunnen doen’, zegt Statenlid Susan Faal-Takak.

In de commissie Regionale Economie spraken Statenleden met de CDA-gedeputeerden Eddy van Hijum en Roy de Witte over de mogelijkheden om als provincie ondernemers te helpen om door de coronacrisis heen te komen. ‘Wij zetten daarbij in op het optimaliseren van bestaande en nieuwe meldpunten waar vraag van ondernemers en aanbod van particuliere financiers bij elkaar komen. Om ondernemers zo extra te kunnen helpen als hun financiers het laten afweten en de compensatie vanuit de rijksoverheid te weinig soelaas biedt’, legt Faal-Takak uit.

‘Ook zien we kansen voor ondernemers in de vrijetijdssector bij provinciale regelingen als de voormalige PMPC-regeling door middel van samenwerking, innovatie en vernieuwing. Ook het onderwijs kan hierin een prominente rol vervullen.’ Met de subsidieregeling Product Markt Partner Combinatie (PMPC) stimuleerde de provincie ondernemers uit de vrijetijdssector om samen met partners nieuwe producten te ontwikkelen.

Het CDA ziet deze subsidieregeling graag terugkomen. Faal-Takak: ‘We zien dat er veel verandert voor de ondernemers in de vrijetijdssector. Het ontbreekt hen door de coronacrisis aan mogelijkheden om daarop in te spelen en na de crisis lijkt het er niet beter op te worden.’ Vanuit het college van Gedeputeerde Staten is er aandacht voor zowel het nog meer bij ondernemers onder de aandacht brengen van de meldpunten en voor het ondersteunen van ondernemers in de vrijetijdssector die innovatieve projecten willen opzetten. Gedeputeerde De Witte gaf aan dat hij de financiële drempels voor die ondernemers wil verlagen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.