07 april 2021

Onderzoek naar oorzaak schade aan huizen langs kanaal wordt versneld

Ook al is er inmiddels een schaderegeling die schade aan de huizen langs het kanaal Almelo-De Haandrik door de provincie vergoedt, toch domineerde dit onderwerp ook de afgelopen weken de politieke agenda. Daarbij ging het vooral om de rapporten van de professor Stefan van Baars die op eigen initiatief de situatie langs het kanaal heeft beoordeeld en daarbij tot de conclusie kwam dat piping de oorzaak is van de meeste schadegevallen. Dit in tegenstelling tot wat lang door de provincie werd aangenomen. Piping is een vorm van ondergrondse zandverplaatsing als gevolg van grondwaterstroming.

De rapporten en de mondelinge toelichting door professor Van Baars bleken zeer overtuigend, evenals zijn onderbouwing dat de schade aan de huizen niet kan worden verklaard door veenoxidatie. Voor het college van Gedeputeerde Staten is dat aanleiding om versneld een onderzoek te doen naar het faalmechanisme en daarbij nadrukkelijk te kijken naar het fenomeen piping. Dit onderzoek is belangrijk om de schuldvraag vast te stellen, maar vooral ook om een begin te maken met het herstel van de huizen. De schade aan de huizen wordt groter, en wel in een zodanige mate dat het onverantwoord lijkt om nu al herstelwerkzaamheden uit te voeren. Mogelijk ontstaat na herstel opnieuw schade als de oorzaak niet is weggenomen.

De afgelopen weken zijn ook de eerste schaderapporten opgeleverd van de schade-experts. Deze rapporten hebben veel vragen opgeroepen bij de bewoners. Hun grootste zorg is dat het vastgestelde schadebedrag onvoldoende is om het herstel van de huizen te bekostigen.

Provinciale Staten hebben juist besloten alle huiseigenaren volledig moeten worden gecompenseerd voor de schade aan hun woningen. Het kan dan niet zo zijn dat er op basis van dat besluit een procedure wordt gevolgd met deskundigen, waarbij uiteindelijk de huiseigenaren zelf geld moeten bijleggen om de huizen te herstellen. Daarom is vorige week in Provinciale Staten een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om de schaderegeling ruimhartig uit te voeren. Ook heeft het college van GS toegezegd intensiever het contact te zoeken met de getroffen bewoners en knelpunten waar mogelijk weg te nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.