13 mei 2022

Overijssel heeft voldoende aan 24 N2000-gebieden

De mede door het CDA ingediende motie ‘Geen nieuwe Natura2000-gebieden erbij in Overijssel’ is op woensdag 11 mei aangenomen door Provinciale Staten. Overijssel heeft al 24 van de 166 N2000-gebieden binnen haar grenzen. Het CDA beschouwt dit als een vaststaand gegeven. Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Europese doelstellingen voor uitbreiding van het natuuroppervlak. Hoe dit beleid vorm en inhoud gegeven zal worden is nog niet bekend, maar naar verwachting zullen de provincies hierbij een belangrijke taak krijgen.

Bescherming, uitbreiding en herstel van de natuur is nodig voor diverse stikstof-gerelateerde doelen. Alleen zo kunnen vergunningverlening en economische activiteiten volop hervat worden. Het CDA is zich daarvan bewust en werkt daar aan mee. Samen met de SGP en andere indieners van de motie wil het CDA niet dat hiervoor het aantal en het huidige oppervlak van de bestaande N2000-gebieden wordt vergroot.

Een belangrijke overweging hierbij is dat N2000-doelen uitsluitend betrekking hebben op de bescherming van kwetsbare flora en fauna, wat gepaard gaat met zeer zware gebruiksbeperkingen in en rondom deze gebieden.

CDA-woordvoerder Jeroen Piksen ‘We verwachten meer te kunnen bereiken met integrale gebiedsgerichte maatregelen die in samenwerking met alle betrokkenen worden genomen en waarbij ook rekening gehouden wordt met de leefbaarheid, sociaal-economische aspecten en draagvlak.’

Gedeputeerde Staten wordt met de motie opgeroepen de strekking van de motie in te brengen in het overleg met de minister en andere relevante overlegstructuren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.