15 januari 2023

Overijssel komt als eerste met PPLG, CDA tevreden met deze voortvarende aanpak

Overijssel heeft als eerste provincie een Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG) gepresenteerd. CDA Overijssel is niet alleen erg tevreden met de voortvarende aanpak van Gedeputeerde Staten, maar staat ook inhoudelijk en wat tijdpad betreft achter het PPLG. De 5 miljard euro die nodig is voor de uitvoering van het plan lijkt in eerste aanleg een reëel bedrag, maar het CDA ziet ook nog wel opgaven waarvoor een oplossing moet worden gevonden.

De rechter spreekt telkens uit dat het ontbreekt aan voldoende concrete maatregelen die zorgen voor direct natuurherstel. Daardoor is vergunningverlening aan onder andere PAS-melders en voor woningbouw vaak niet mogelijk. De Overijsselse PPLG wijst de weg naar herstel van kwetsbare natuurgebieden, waardoor vergunningverlening weer mogelijk wordt en wellicht ook het extern salderen van stikstof weer mogelijk wordt.

CDA Overijssel staat te popelen om aan de slag te gaan met het PPLG. Daarom is het van groot belang dat het Rijk de plannen steunt en snel met de gevraagde 5 miljard euro over de brug komt!

Vragen en wensen

Ondanks ons enthousiasme voor het PPLG heeft het CDA ook nog wel vragen en wensen. De provincie vraagt 5 miljard euro voor de uitvoering. Dit is mooi, maar het is wel eenmalig geld. Wij zien liever een structurele aanpak, bijvoorbeeld als het gaat om langjarige pachtcontracten (30 jaar), om natuurbeheer en het bekostigen van sociaaleconomische perspectieven en plannen.

Om duidelijkheid en duurzame verdienmodellen voor de boeren te kunnen bieden is een integrale aanpak nodig van alle gebiedsdoelen (Natura2000, derogatie, water en bodem en klimaat). Met elkaar conflicterende besluiten moeten vermeden worden.

Veelal wordt 2030 genoemd als jaar waarin de plannen gerealiseerd moeten zijn. Omdat het om ingewikkelde opgaven gaat, is die termijn volgens het CDA niet haalbaar en moet de provincie zich aan de Stikstofwet houden, waarin het jaar 2035 wordt vermeld.

Onze  CDA-visie ‘Perspectief voor het platteland’

CDA Overijssel kwam eerder al met het eigen visiedocument ‘Perspectief voor het platteland’. De hoofdlijnen daaruit zijn terug te vinden in het PPLG:

  • Ruimte voor economische activiteiten waaronder industrie, verkeer en agrarisch gebruik.
  • Boeren hebben recht op duidelijkheid, perspectief en duurzame verdienmodellen.
  • Geen dwang maar commitment en samenwerken.
  • Structurele bekostiging van natuurbeheer, waaronder ook agrarisch natuurbeheer.
  • Sociaaleconomische leefbaarheid gaat gelijk op met andere gebiedsdoelen.
  • Doelen zijn leidend, niet de regels.
  • De wettelijke natuurdoelen, zoals Natura2000, staan niet ter discussie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.