11 december 2020

PIP Weerribben-De Wieden: ‘Twee zielen strijden bij ons om voorrang’

Ruim acht jaar geleden werd het gebied Weerribben-De Wieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Sindsdien is er gewerkt aan een plan om de kwetsbare natuur in het gebied te herstellen, te versterken en uit te breiden. Onder meer door een leefgebied in te richten voor moerasvogels als de bruine kiekendief en de roerdomp en een verbindingszone tussen De Wieden en de Weerribben voor de zeldzame grote vuurvlinder.

Het woensdag door Provinciale Staten aangenomen provinciale inpassingsplan (PIP), de eerste van drie, heeft nogal wat gevolgen voor de omgeving. Niet iedereen is er blij mee, getuige de dertien zienswijzen (bezwaren) die tegen het plan zijn ingediend. Gemengde gevoelens zijn er ook bij het CDA, zo liet het Statenlid Jeroen Piksen weten.

‘Twee zielen in onze CDA-borst strijden om voorrang. Enerzijds zijn wij als volksvertegenwoordigers geroepen om besluiten te nemen in het algemeen belang, zoals deze PIP. Anderzijds moeten we oor en oog hebben voor wat we uit de samenleving ophalen en daar stem en inhoud aan willen geven.’

Uit bezoeken en contacten met boeren, rietsnijders en toeleveringsbedrijven blijkt dat bij veel familiebedrijven onzekerheid en zorg in de harten en hoofden is geslopen. Wat is de toekomst van mijn bedrijf, en daarmee van ons gezin? Piksen: ‘De CDA-fractie beseft wat dit met mensen doet. Ongevraagd en ongewild is het gebied waar je al generaties boert of riet maait geclaimd voor natuurdoelen. Ook raak je betrokken bij langdurige gebiedsprocessen waar je voor je gevoel geen grip op hebt en waar je eigenlijk ook niets te maken wilt hebben.’ Op aandringen van de CDA-fractie heeft de gedeputeerde toegezegd regelmatig Provinciale Staten te rapporteren over de afhandeling van schades en zullen de rietsnijders veel beter betrokken worden bij de volgende PIP’s.

De weidevogelstand gaat volgens Piksen elk Statenlid ter harte. Er wordt door de provinice ook veel geld gestopt in het behouden van de kievit en de grutto. ‘Het kwam rauw op ons dak dat de gebieden voor weidevogels deels plaats maken voor moerasvogelbroeders. Die zijn er nu niet, maar het bed wordt wel voor ze opgemaakt. Er worden natte moerasgebieden voor ze gemaakt, terwijl weidegrond verdwijnt. Duizend kubieke meter grond wordt uitgegraven en deels ter plekke hergebruikt. Het doet ons zeer.’

Er is echter geen andere keus, aldus het CDA-Statenlid. Het is een verplichte opgave in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen en bovendien is de PIP uitvloeisel van het zeven jaar geleden genomen besluit om de Weerribben-De Wieden aan te wijzen als Natura 2000-gebied. Verder is behoud en versterking van de natuur een absolute vereiste om weer economische activiteiten, zoals woningbouw en aanleg van industriegebieden, te realiseren rond dit Natura 2000-gebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.