01 februari 2021

Provincie moet regie nemen bij inpassing windturbines NO-Twente

De provincie moet het beantwoorden van de vraag of windturbines in het landschap passen niet alleen overlaten aan de betrokken gemeenten, maar zelf de regie in handen nemen en een ruimtelijk kwaliteitskader stellen. Zoals eerder ook al is gebeurd met de ‘zonneladder’ met regels voor het inpassen van zonnevelden in het landschap.

De CDA-fractie heeft hier nadrukkelijk om gevraagd in de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 27 januari. CDA-Statenlid Wim Duitman nam het initiatief voor een amendement dat mede werd ingediend door SGP, ChristenUnie, PvdA en Groep Schönbaum. Het amendement werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Gedeputeerde Tijs de Bree deed vervolgens de toezegging dat hij samen met Provinciale Staten gaat bekijken welke ruimtelijke kaders wenselijk zijn voor windenergie. Het zal dan bijvoorbeeld gaan om een grotere afstand tot woningen, het clusteren van windturbines en een inspanningsverplichting voor het creëren van draagvlak bij de bevolking.

‘De energietransitie zal de komende tijd veel van ons vragen en het is goed om scherp te krijgen welke spelregels gehanteerd moeten worden bij het plaatsen van windturbines. Dat zorgt niet alleen voor duidelijkheid voor de betrokken gemeentes, maar het is ook voor onze inwoners van groot belang. We zijn daarom blij met de toezegging van gedeputeerde De Bree dat hij er mee aan de slag gaat’, aldus Duitman.

Het amendement had betrekking op een voorstel van Gedeputeerde Staten om de uitsluitingsgebieden in Noordoost-Twente enigszins aan te passen, zodat de gemeenten kunnen voldoen aan de (landelijk opgelegde) eis om voldoende duurzame energie op te wekken. Daarbij gaat het om achttien windturbines en twaalf kleine erfmolens bij agrarische bedrijven.

Er is veel bezorgdheid vanwege de mogelijke aantasting van het Nationaal Landschap in Noordoost-Twente. Duitman: ‘Met zowel de zonneladder als een op korte termijn te ontwikkelen ruimtelijk kader voor windenergie hopen we verrommeling van het landschap tegen te gaan. Met het amendement hebben we een stap in de goede richting gezet.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.