05 april 2018

Structurele oplossing voor de verkeersproblemen in Zenderen stap dichterbij

Een oplossing voor de verkeersproblemen in Zenderen is volgens de CDA-Statenfractie goed mogelijk als een relatie wordt gelegd tussen de doorstromingsproblematiek en de verkeersveiligheidsproblemen op de A1/A35 (Azelo/Buren) én de knelpunten op  de provinciale wegen rond Zenderen.
De motie die door Maurits von Martels c.s. recentelijk door de Tweede Kamer is aangenomen biedt hiervoor de ruimte volgens de CDA Statenfractie. De realisering van een Westelijke Randweg om Zenderen heen (de zogenaamde 5b-variant) in combinatie met de doortrekking van deze weg naar de Albergerweg (de N744) levert volgens de CDA-fractie een niet alleen een flinke bijdrage aan de oplossing van de problematiek op de Rijkswegen A1/A35, ook betekent deze Randweg een oplossing voor de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek waarmee Zenderen te kampen heeft.

Uitwerking motie
“Om die reden hebben we er in de commissievergadering Verkeer en Vervoer van 28 maart j.l. bij GS op aangedrongen dat bij de uitwerking van de motie Von Martels c.s. zo spoedig mogelijk wordt gestart met een onderzoek naar de realisering van deze 5b-variant”, aldus Statenlid Ben Eshuis, woordvoerder Verkeer en Vervoer.

Structurele oplossing
“De antwoorden van GS op de door ons gestelde vragen lijken perspectief te bieden op een structurele oplossing voor de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek waarmee Zenderen dagelijks te maken heeft”, aldus Ben Eshuis. Het college lijkt de mening van de Statenfractie te delen. In antwoord op de hierover door de CDA-Statenfractie gestelde vragen stellen GS namelijk onder meer het volgende: “Wij zien veel relatie met de doorstromings- en verkeersveiligheidproblematiek op de Rijkswegen A1/A35 (Azelo/Buren). De structurele oplossing zou niet afzonderlijk gezocht moeten worden op de Rijkswegen A1/A35 of op het Onderliggend Wegennet, maar in combinatie. Het ministerie I. en W. start binnenkort met de uitwerking voor de beantwoording van de motie die vraagt om een structurele oplossing voor Azelo/Buren. Onze inzet hierbij is om het ministerie te vragen een bredere scope te hanteren dan alleen de gecombineerde rijkswegen. De variant uit de Twentse Wegenvisie (een Westelijke Randweg om Zenderen heen) in combinatie met de doortrekking van deze weg naar de Albergerweg (N744) is wat ons betreft één van de mogelijke alternatieven.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.