08 juli 2021

Uitvoering coalitieakkoord ligt halverwege de rit op schema

Ondanks tegenvallers als de stikstofcrisis en de coronapandemie ligt de uitvoering van het coalitieakkoord op schema. Van de voorgenomen investeringsimpuls van 306 miljoen euro is halverwege deze Statenperiode al ongeveer 200 miljoen in plannen omgezet en deels ook al uitgevoerd. ‘Ik denk daarbij aan de gemaakte afspraken inzake de N35, aan de Regiodeals en aan de Overijsselse aanpak van de coronacrisis’, merkte CDA-fractievoorzitter Ben Eshuis op in zijn algemene beschouwing bij de Perspectiefnota 2022.

Er wachten nog belangrijke opgaven, zoals het versneld bouwen van voldoende woningen en de transitie van de landbouw. ‘Heel belangrijk blijft het ook om samen met de inwoners langs het kanaal Almelo-De Haandrik te blijven zoeken naar goede oplossingen voor de schadeproblematiek in dat gebied. We kunnen dat niet genoeg benadrukken.’

Vast staat dat de provincie Overijssel de komende jaren minder financiële ruimte heeft. Provinciale Staten zullen daarom scherper aan de wind moeten varen, kritischer moeten zijn op de uitgaven, aldus Eshuis. ‘Onze incidentele middelen raken zo langzamerhand uitgeput en ook onze structurele ruimte is nog maar beperkt. Het is daarom goed dat Gedeputeerde Staten hebben gekeken naar de financiële spelregels die we onszelf hebben opgelegd. Er is gekozen voor het ‘op afschrijving zetten’ van nieuwe investeringen in de infrastructuur. Deze methodiek lijkt ons voor nu het beste. Daardoor is het mogelijk om 40 miljoen euro in te zetten voor de oplossing van de verkeersproblematiek in Zenderen.

Voor de komende twee jaar is er nog 6,4 miljoen euro aan financiële ruimte. Eshuis: ‘Onze fractie zal daarbij prioriteit geven aan de financiering van erfcoaches en van de Special Olympics. Verder geven wij prioriteit aan een voor onze fractie belangrijk thema als de ondersteuning van het vele vrijwilligerswerk dat in Overijssel elke dag weer wordt gedaan.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.