20 januari 2017

Groentaken Gemeente Almelo outsourcen tav mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

CDA Almelo: Bij keuze voor outsourcen Groentaken is de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijk beoordelingspunt.

Gisteravond stond er een motie van ChristenUnie, Leefbaar Almelo en Almelo Centraal op de agenda van de gemeenteraad. De motie had betrekking op het buiten de deur zetten van de groentaken in combinatie met het versterken van de positie van Soweco. De intentie van de motie werd breed door de raad gesteund. Enkele fracties, waaronder het CDA, hadden moeite met één ogenschijnlijk klein onderdeel van de motie. Een onderdeel met mogelijk grote (financiële) consequenties voor Almelo.

Het CDA heeft sinds de besluitvorming in de raad in maart 2014 zich altijd sterk gemaakt voor de doorontwikkeling van Soweco naar een maatschappelijke onderneming, voor een brede groep mensen met een arbeidsbeperking. Ook zou Soweco nieuwe stijl (dus de maatschappelijke onderneming) voorkeursleverancier worden voor allerlei andere activiteiten. Daarover is geen enkel misverstand, de verslaglegging van de raadsvergaderingen geeft dat klip en klaar weer. De omvorming naar de maatschappelijke organisatie gaat de CDA-fractie zelfs niet snel genoeg en daarom is hiervoor bij vrijwel elke begrotingsbehandeling en bespreking van perspectiefnota’s nadrukkelijk aandacht gevraagd.

Op dit moment onderhandelt het college van B&W met Twente Milieu over het buiten de deur zetten van het groenbedrijf. Zelfs breder, namelijk het buiten de deur zetten van de beheerstaken van de gehele openbare ruimte in Almelo. Vrijwel de gehele gemeenteraad vraagt zich af waarom het college al een plan met Twente Milieu vergaand aan het uitwerken is, terwijl er geen alternatieven zijn gepresenteerd. Met andere woorden: het college lijkt voor de raad te hebben besloten dat Twente Milieu de beste partner op dit gebied is. En als het plan is uitgewerkt en de raad het er niet mee eens is, zijn we weer helemaal terug bij af. Het personeel blijft dan in onduidelijkheid zitten, dat kan en mag niet de bedoeling zijn. De raad stak daar dinsdagavond dan ook een stokje voor en wil de alternatieven op tafel zien.

De motie van Christen Unie, Leefbaar Almelo en Almelo Centraal riep het college ook op om “in alle varianten te garanderen dat de inzet van mensen met een arbeidshandicap door Soweco (of zijn opvolgers) minimaal de huidige inzet is, en er als Gemeente Almelo ook verantwoordelijk voor te zijn en erop toe te zien dat deze inzet, ook op langere termijn, daadwerkelijk gerealiseerd wordt”. Een ingewikkelde zin, die vooral voorbij gaat aan het besluit van onze raad over de toekomst van de sociale werkvoorziening, waarbij we juist de nieuwe maatschappelijke onderneming alle kansen willen geven, en dus de risico’s binnen de oude gemeenschappelijke regeling Soweco zo klein mogelijk willen houden.

Tijdens een schorsing bleek er geen ruimte om met de indieners en andere betrokken fracties tot overeenstemming te komen om die tekst iets aan te passen. Daarom is er een aanpassingsvoorstel geschreven, met de LAS-fractie, Democraten NU en mede ondersteund door de Minimapartij. We hebben daarmee geregeld dat er bij ALLE alternatieven die aan de raad worden voorgelegd, goed gekeken wordt naar de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat vinden wij enorm belangrijk.
En over de op te richten maatschappelijke onderneming (Soweco nieuwe stijl) is wat CDA Almelo betreft dus geen enkel misverstand: daarvoor is echt daadkracht van het college nodig, anders dreigt kennis te verdwijnen en komt de organisatie op losse schroeven te staan. Daar is niemand mee gebaat!

Namens de CDA-fractie,Eugène van Mierlo en Harm Jan van der Veen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.