30 september 2015

Opvang vluchtelingen

De CDA-fractie begrijpt dat de PvdA, de ChristenUnie, de fractie LAS, de SP en Leefbaar Almelo een helder signaal willen afgeven, dat ook Almelo z’n steentje moet bijdragen in het kader van de opvang van vluchtelingen. De chaos in landen als Irak, Syrië, Eritrea en Libië heeft miljoenen mensen tot vluchteling gemaakt. Alle Europese landen hebben een verantwoordelijkheid om een veilige haven te zijn voor wie nergens anders heen kan. Ook Nederland. En dus ook Almelo. Maar, voorzitter, het college zit niet stil. De cijfers staan klip en klaar op internet: Almelo vangt in vergelijking met andere gemeenten in Twente veel vluchtelingen op. En dat heeft z’n effect op vele andere terreinen, zoals op het gebied van onderwijs, sociale zaken zoals jeugdzorg, maar ook huisvesting, enzovoorts. Zonder dat het Rijk daarvoor de gemeente extra financieel tegemoetkomt. Dat wil niet zeggen dat er daarom niets meer hoeft te gebeuren, integendeel. Maar de energie zou voor wat betreft de CDA-fractie vooral moeten gaan zitten in het maken van heldere en sluitende afspraken met het COA én de Rijksoverheid en niet in het maken van plannen van aanpak en overleg met andere Twentse gemeenten. Er is nu actie nodig. De CDA-fractie gaat er vanuit dat daar waar relevant het college de samenwerking zoekt met Twentse en andere gemeenten maar ook met andere partners zoals onderwijs.

De CDA-fractie is na de toelichting van de wethouder overtuigd van hoeveel concrete acties er van dag tot dag worden ondernomen om als gemeente Almelo bij te dragen aan adequate oplossingen. Dat is voor ons op dit moment voldoende. Wij pleiten er daarom voor dat de motie wordt aangehouden. En als hij toch in stemming wordt gebracht, zullen wij  - vanwege de focus op plannen en overleg -  tegen deze motie stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.