06 juli 2016

Art.nr. 39 Woonvisie Borne/ Hengelo

Naar aanleiding van diverse signalen en berichtgeving in de media heeft Wendy Kits artikel 39 vragen gesteld over de woon visie.

Onderstaande vragen heeft ze gesteld aan B&W.

Klik hier voor het volledige document.

Graag zouden wij van het college de volgende vragen beantwoord willen zien:

Naar welk woningbouwprogramma wordt verwezen, waarbinnen Hengelo aangeeft dat nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn? Hoe kan het zo zijn dat nieuwe ontwikkelingen in een buurgemeente mogelijk zijn (er moet zelfs nog een bestemmingsplanwijzigingsprocedure voor gevolgd worden), daar waar uitbreiding van de Bornsche Maten naar 2.700 woningen voor de toekomst ter discussie worden gesteld. Terwijl de Bornsche Maten nota bene een bovenregionale woningbouwlocatie is. Eerder was het college ervan overtuigd dat we met een gezamenlijke woonvisie moesten komen omdat we ook samen één woningmarkt behelzen. Met het eenzijdig vaststellen van en woonvisie door Hengelo lijkt dit plan losgelaten. Waarom is besloten toch te komen tot twee separate woonvisies? Wanneer kunnen we de Bornse woonvisie in concept ontvangen? Wat betekent het vaststellen van twee woonvisies voor de kwalitatieve doelstellingen en afspraken die we regionaal hebben gemaakt? Wat betekent het vaststellen van twee woonvisies voor de kwantitatieve doelstellingen en afspraken die we regionaal hebben gemaakt? Wat betekent het (eerder) vaststellen van de woonvisie van Hengelo voor de Bornse woonvisie (kwalitatief en kwantitatief)? Heeft het college kennis genomen van de inhoud van de woonvisie van Hengelo? Staan in de Hengelose woonvisie elementen opgenomen die de woningbouw binnen Borne dan wel de woonvisie van Borne dan wel de gemeente Borne in zijn geheel kunnen schaden? Indien ja, is het college dan voornemens hier een zienswijze tegen in te dienen? Zijn de resultaten van het woningmarktonderzoek bekend, zoals het krantenartikel Geen nieuwe wijk in het groen meer doet vermoeden? Kunt u dan ook aangeven wat de gevolgen van dit onderzoek zijn voor de ambities die wij voor Borne hebben met elkaar?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.