30 september 2017

CDA Deventer wil actie voor gratis wifi voor bewoners en bezoekers

Gemeenten in heel Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd[1]. Het fonds stelt tot €120 miljoen (€20.000 per aanvraag) beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten die gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes. Hierbij kan gedacht worden aan: pleinen en parken, bushaltes, gemeente- en ziekenhuizen, bibliotheken, musea, onderwijsinstellingen, buurthuizen, gemeenschapscentra, en cultuur- en sport- en jeugdinstellingen.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had in 2016 gemiddeld zo’n 6,6% van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet. Voor een open verbinding met de rest van de wereld mag het volgens het CDA niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient. Bovendien; in een maatschappij waar steeds meer zaken online geregeld moeten worden, is toegang tot internet volgens het CDA geen luxe, maar een basisbehoefte. Daarnaast lijkt dit plan het CDA ook een goede mogelijkheid om de aantrekkelijkheid van dorpskernen te vergroten. Als CDA zijn we daarom blij met dit initiatief. De wifi die aangeboden en gefinancierd wordt vanuit het WiFi4EU-plan moet hoogwaardig in kwaliteit en in alle opzichten gratis zijn, dus niet alle alleen kosteloos, maar ook zonder hinderlijke reclame en zonder dat gebruiksgegevens worden verkocht.[2]

De verwachting van het CDA is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn. De toewijzing van de subsidie zal namelijk o.a. gebeuren op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij ook rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor Nederlandse gemeenten van belang dat ze er snel bij moeten zijn om aanspraak te kunnen maken op gelden uit het fonds; de ervaring leert dat Nederland de neiging heeft om soms te wachten met subsidieaanvragen.

In navolging van de collega-fracties in Zwolle en Olst-Wijhe hebben Henk Groothuis en Wietse Burger namens het CDA Deventer hierover vragen aan het College van B&W gesteld:

  1. In hoeverre is het College het met het CDA eens dat het voor een open verbinding met de rest van de wereld het niet uit mag maken waar je woont of hoeveel je verdient en internet in de communicatie en verbinding met de rest van de wereld hierin een essentieel onderdeel vormt?
  2. Welke mogelijkheden ziet het College om in Deventer aanspraak te kunnen doen op een deel van de beschikbare middelen uit het WiFi4EU-plan?
  3. In hoeverre is het College bereid om, zodra de aanvraagprocedure geopend is, projecten aan te melden voor WiFi4EU? Zo ja, welke locaties zouden volgens het college in aanmerking komen en welke locatie(s) zou(den) hierin prioriteit moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?

 

[1] Zie voor alle documenten: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0287%28COD%29

[2] Zie voor meer info: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1536_nl.htm

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.