30 januari 2019

De omgevingsvisie: binnenkort is de burger aan zet.

In de omgevingsvisie staat ons beleid voor de fysieke leefomgeving: hoe willen we de omgeving aanpassen aan veranderende maatschappelijke vragen. Daarbij bekijken we onderwerpen in onderlinge samenhang. Deze visie op de fysieke omgeving heeft een nauwe relatie met sociale en economische onderwerpen.

In Deventer gaan we bij de invulling van de Omgevingsvisie uit van de bestaande afspraken en gaan we uit van huidige visies kaders en beleidsdocument. Op een zevental thema’s wijken we af van de bestaande kaders. De thema’s zijn: gezondheid, erfgoed, functiemenging, uitbreiding, duurzaamheid en energietransitie, vitaal landelijk beleid en nieuw economisch beleid.

Het nieuwe instrumentarium vanuit de Omgevingswet bestaat uit vier onderdelen. Van grof naar fijn:

  • Omgevingsvisie: het beleid van de gemeente;
  • Omgevingsprogramma: de uitwerking van het beleid;
  • Omgevingsplan: doelen voor de fysieke leefomgeving. Er is per gemeente één omgevingsplan;
  • Omgevingsvergunningen: toestemming voor activiteiten (zoals bouwen) in de leefomgeving.

 

Hoe verder?

Vanuit het College ligt er nu een concept-omgevingsvisie. De raad neemt hier binnenkort een besluit over. Daarna wordt het concept vrijgegeven voor zienswijze. De burger is dan aan zet.

 

Henk Groothuis  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.