29 september 2020

Leefbaarheid en vitaliteit dorpen en buitengebied is een beleidsdoelstelling.

In de afgelopen periode hebben we in de gemeenteraad veel gesproken over de manier waarop we in Deventer invulling kunnen geven aan het verduurzamen van onze energievoorziening. Voor de zomervakantie ging het over het Deventer Energieplan en hebben we besluiten genomen voor de komende twee jaren. Naast het Deventer energieplan hebben we te maken met het RES, het Nationaal Programma Regionale energie Strategie. Vanuit de landelijke overheid zijn regio’s verplicht aan te geven welke bijdrage zij leveren aan de doelstellingen van het Nationale Energie akkoord. Dat heet een RES-bod. Ook Deventer heeft een RES-bod ingeleverd.

De gemeente heeft middels een onderzoek gepeild hoe Deventenaren aankijken tegen het bod van Deventer, ook werd gevraagd hoe men aankijkt tegen windmolen en (grootschalige) zonnevelden

De uitkomsten van de representatieve steekproef zijn bekend. Er is onderzocht hoe inwoners van Deventer tegenover het concept bod staan en hoe men tegenover de grootschalige opwek van wind- en zon energie staat. Het bod van Deventer vindt 43% acceptabel, 22% te veel, 6% te weinig en 29 % weet het niet/heeft geen mening. Als men zou moeten kiezen tussen alleen windmolens of alleen zonnevelden valt op dat de meningen bijna gelijk verdeeld zijn. Gemiddeld is er dus geen opvallende voorkeur voor de ene of de andere manier van energie opwekken.

In het bestuurlijk overleg waarin lokale partners zoals LTO, DEC, Noaberenergie en IJssellandschap zijn vertegenwoordigd is mondeling gesproken over het concept bod. Over het algemeen vond men het bod acceptabel. Wel moet nog goed naar de haalbaarheid gekeken worden voordat dit het definitieve bod wordt.

Vanuit het CDA hebben we veel aandacht besteed aan het waarborgen van de leefbaarheid van dorpen en buitengebied. We zijn er in geslaagd in het energieplan een extra beleidsdoelstelling op te nemen gericht op de leefbaarheid. Dit betekent dat het college bij elk plan nu moet aangeven op welke manier zij de leefbaarheid waarborgt. De raad kan dit vervolgens toetsen.

Bij het RES-bod van Deventer hadden we de mogelijkheid moties in te dienen die vervolgens worden besproken in de regio West Overijssel, dit zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Onze motie over het waarborgen van de leefbaarheid is eveneens me grote meerderheid aangenomen.

 

Geschreven door: Henk Groothuis, Fractievoorzitter CDA-Deventer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.