De coalitie van Lokaal Dinkelland, VVD en Progressief Dinkelland (PvdA/GroenLinks) hebben hun collegeakkoord gepresenteerd. CDA Dinkelland reageert en stelt vragen. Het college heeft aangegeven deze vragen schriftelijk te beantwoorden.


We gaan een periode in van vele uitdagingen. Op het gebied van leefbaarheid van onze kernen, volkshuisvesting voor met name jongeren en ouderen, toekomst van onze agrariërs, het kwalitatief goed en betaalbaar houden van de zorg en steeds verder verduurzamen voor de volgende generaties. De CDA-fractie onderschat deze uitdagingen niet en is bereid om samen met de andere fracties in deze gemeenteraad en het college te zoeken naar antwoorden op deze maatschappelijke vraagstukken.

Voor de CDA-fractie staat voorop dat we maatschappelijk initiatief erkennen. Want mensen, buurten, kernen, verenigingen, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan onze samenleving. De gemeente geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen moeten worden geregeld.

Laat ik allereerst beginnen met het feliciteren van het college. Drie heren wethouders met veel ervaring in hun eigen vakgebied. Twee wethouders kennen we al een tijdje, één wethouder komt van verder weg. Iedereen is natuurlijk van harte welkom in Dinkelland, de CDA-fractie gaat er vanuit dat wethouder De Way zich binnenkort in de gemeente Dinkelland zal vestigen. Niet alleen omdat het hier zo prachtig is, maar ook omdat je pas echt weet wat er speelt als je onderdeel van onze gemeente wordt, bent en blijft.

Dan naar de inhoud, want dat staat immers voorop. Het collegeakkoord, dat 19 pagina’s telt, volgt op het raadsakkoord. Dat is goed, want de raad is immers het hoogste bestuursorgaan van deze gemeente en stelt kaders, vertegenwoordigt inwoners en controleert het college. Maar er moeten ook duidelijke keuzes worden gemaakt om oplossingen te bieden voor de uitdagingen die er zijn. De CDA-fractie mist concrete doelstellingen. Er wordt veel voortgeborduurd op zaken die door de vorige raad en college zijn ingezet. Hoe gaat het college de beloftes in het collegeakkoord concreet realiseren? We zoomen wat dieper in op de thema’s.


Buitengebied in balans
De CDA-fractie is blij dat het college expliciet aan het stuur wil zitten en een voortrekkersrol in de opgaven voor de agrarische sector zal vervullen. Betekent dit ook dat we niet tegenover maar naast boeren gaan staan – om hen waar het kan te helpen met de knelpunten die zij ervaren? Dit college geeft aan in te zetten op transitiekansen en stoppers, maar wordt er ook ingezet op bijvoorbeeld jonge boeren die hun bedrijf op een toekomstbestendige manier willen ontwikkelen en voortzetten? De CDA-fractie zal duidelijk zijn richting het nieuwe college: wij zitten – met velen - er niet op te wachten om het park van Nederland te worden. Er moet voldoende ruimte zijn voor boeren en ondernemers in het buitengebied, dat uiteindelijk bijdraagt aan de leefbaarheid van onze kernen.

Het college geeft ook aan de kwantiteit en kwaliteit van houtwallen en landschapsversterkende elementen uit te breiden en te versterken. De gemeenteraad heeft in het raadsakkoord ingezet op behoud van ons landschap en onze natuur. Namelijk eerst de bestaande houtwallen en elementen behouden en versterken. Waarom heeft het college een keuze gemaakt voor uitbreiding? Het college wil ook onderzoeken hoe we in het buitengebied kunnen bijdragen aan de biodiversiteit op gronden waar wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor de inrichting en het beheer. Dit heeft al plaatsgevonden en waar mogelijk gebeurt dit. De vraag is hoe we er voor zorgen dat inwoners, die de meeste gronden bezitten, ook meedoen met het bevorderen van biodiversiteit?


Iedereen gezond
De CDA-fractie is blij dat de dorpsondersteuner, die in Saasveld goed werk verricht, is opgenomen in het collegeakkoord. Dit verdient de aandacht. Het goede voorbeeld in Saasveld kun je niet één-op-één kopiëren naar andere kernen. Samen met de inwoners moet worden gekeken wat nodig is. Daarnaast moeten we er voor oppassen dat een dorpsondersteuner op voorhand voor veel maatschappelijke vraagstukken aan de lat staat. Ik lees nu al eenzaamheid, huiselijk geweld, kindermishandeling, armoede, discriminatie en ongezonde leefstijl. Het is de kracht om een kern en de dorpsondersteuner zelf te laten bepalen waar ondersteuning nodig en gewenst is. Is het college dit met ons eens en hoe gaan ze dit concreet realiseren?

Daarnaast houdt het nieuwe college een slag om de arm om af te wijken van het plan voor onderwijshuisvesting in Denekamp, dat is opgesteld met de schoolbesturen. Waarom?


Leefomgeving van de toekomst
De CDA-fractie is blij dat we verder gaan met het in coöperatieve vorm aanjagen, opstarten, faciliteren en uitbreiden van de productie van biogas. Een mooie stap voor onze duurzaamheidsdoelstellingen en voor de boeren. Daarnaast wordt het wind- en zonneveldenbeleid vastgesteld, zoals we eerder ook hebben besloten via de routekaart wind en zon. Maar wat gaan we hier vervolgens concreet mee doen?

We missen de actieve bestrijding van invasieve plant- en diersoorten, zoals in het raadsakkoord staat. Wat gaat het college daar op doen?


Leefbare kernen
Vervolgens leefbare kernen, waar voor de CDA-fractie het bouwen van voldoende passende en betaalbare woningen het belangrijkste is. Wat gaat dit college concreet doen om meer geschikte woningen voor jongeren en ouders te realiseren – verstaan zij dit onder bouwen, bouwen, bouwen? En hoe ziet het college het herijken van de inbreidingsnota voor zich, die overigens in 2020 al is herijkt? Ten slotte ontbreekt volledig de ambitie in het raadsakkoord om waar mogelijk regels en procedures te versnellen en/of versoepelen, gericht op het sneller bouwen. Waarom?

Het college wil de opbrengsten van de toeristenbelasting volledig terug laten vloeien naar deze sector en benutten voor het behoud en de versterking van de toeristische voorzieningen. Verstaat het college hier de infrastructurele voorzieningen en het onderhoudsniveau onder?


Gemeente en de samenleving
De CDA-fractie vindt het net als het college belangrijk dat we inzetten op meer participatie vanuit de kernen zelf en het stimuleren om mee te denken. Dat doen we al jaren door MijnDinkelland2030. Hoe gaat het college dit doen en doorontwikkelen?


Financiën
De financiën zijn duidelijk weergegeven en het geprioriteerde nieuwe beleid van de vorige raad is opgenomen. Voor veel onderdelen missen we een concrete invulling, denk bijvoorbeeld aan werkbudgetten van 1,3 miljoen. Ontvangt de gemeenteraad concrete plannen voor deze werkbudgetten voordat ze worden uitgegeven? Daarnaast is de meerjarenbegroting niet sluitend, daarbij is nog geen rekening gehouden met het gat van 2 miljard in het gemeentefonds. Hoe denkt het college deze meerjarig niet sluitende begroting wel sluitend te maken?

De CDA-fractie vindt de verdeling, het leefbaarheidsfonds en duurzaamheid als voorbeeld, uit het lood. Voor duurzaamheid geeft het college 2,5 miljoen uit en aan leefbaarheid 780 duizend euro. Waarom deze keuze?


Ontbrekende onderwerpen
Dan ziet de CDA-fractie nog een aantal onderwerpen die we in het collegeakkoord hadden verwacht, maar ontbreken. Bijvoorbeeld:

  • de uitdagingen en betaalbaarheid in de jeugdzorg;
  • de verbindende en centrale rol van verenigingen;
  • verbeteren van leefbaarheid in de kernen, denk aan onderwijs, verenigingsleven, voorzieningen als geldautomaten, bereikbaarheid hulpdiensten en inzet van de sociale hypotheek;
  • jongeren, hoe laten we hen meedenken en -doen over de toekomst van onze gemeente – en daarmee de aanbevelingen uit het bestuurlijk experiment – en hoe behouden we jongeren in onze gemeente.

Thema’s die veel aandacht verdienen. Is het een bewuste keuze van het college om deze thema’s niet op te nemen in het akkoord? Zo ja, dan pakt de CDA-fractie de handschoen op en komt met voorstellen naar de gemeenteraad.

Ten slotte wenst de CDA-fractie het college veel succes met het uitvoeren van zijn belangrijke taak. Aan ons als gemeenteraad de maatschappelijke opdracht om het college duidelijke kaders te scheppen, inwoners te vertegenwoordigen en het college te controleren. Dit wil het CDA op een goede, kritische en constructieve wijze doen – samen met onze collega’s in deze raad. Want onthoud: vaak bi’j te bang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.