In de raadsvergadering van dinsdag 9 juli ligt de Perspectiefnota 2020 van de gemeente Dinkelland voor. Hoewel de gemeente er op dit moment financieel goed voor staat vragen de verwachtingen voor de komende jaren om een versobering van het beleid, waarvoor het college diverse denkrichtingen heeft voorgesteld.

“We hechten als gemeenteraad veel waarde aan een financieel duurzame en gezonde gemeentebegroting, daarom is het nodig dat we keuzes maken voor de komende jaren. We vinden het daarbij belangrijk dat de ambities uit het koersdocument 2018-2022 zoveel mogelijk overeind blijven en de rekening zo min mogelijk bij onze inwoners terecht komt”, stelt Marcel Tijink, fractievoorzitter van de Dinkellandse VVD.

Daarom dienen CDA Dinkelland en de Dinkellandse VVD dinsdagavond gezamenlijk amendementen in om de denkrichtingen, die het college aan de raad voorlegt op enkele onderdelen aan te passen. De coalitiepartijen willen dat het college de voorgestelde denkrichting van bezuinigen op handhaving schrapt, omdat het niet past bij de richting die de afgelopen periode is ingezet. Ook de bezuiniging op gladheidsbestrijding, waarbij er 1 strooiroute geschrapt zou worden, kan niet op bijval rekenen. Veiligheid en leefbaarheid voor de inwoners van de gemeente Dinkelland wegen hierbij zwaar mee.

Tot slot willen CDA en VVD geen lagere subsidie op kerken en molens. “Molens en kerken zijn belangrijk cultuur erfgoed in kernen. Veel vrijwilligers zijn actief om deze monumenten te onderhouden. En molens trekken ook veel belangstelling van toeristen. Dat willen wij niet in gevaar brengen door een korting op de subsidie”, vindt Jos Jogems, fractievoorzitter van het CDA Dinkelland.

De begroting moet wel sluitend blijven, daarom willen de coalitiepartijen versterkt inzetten op versneld afstoten van gemeentelijk vastgoed, zoals dat ook past bij de afspraken die het CDA en de VVD hebben gemaakt in het coalitieakkoord ‘Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen’.

Ook geven VVD en CDA het college mee om te kijken naar het versoberen van de openingstijden van de publieksbalie en het moderniseren van haar dienstverlening. We vragen het college vooral te kijken naar het werken op afspraak en mogelijkheden die de digitalisering biedt om zo beter aan te sluiten bij de behoeften van onze inwoners. Wel blijft het belangrijk dat er ook buiten kantooruren een bezoekgelegenheid aan de balies blijft zodat inwoners die buiten de gemeentegrenzen werken ook goed bediend kunnen worden.

Het CDA Dinkelland en de Dinkellandse VVD vertrouwen erop dat deze voorstellen op bijval kunnen rekenen in de raadsvergadering van 9 juli, waarin de perspectiefnota zal worden behandeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.