In alle kernen van de gemeente Dinkelland moet het mogelijk zijn om nieuwe woningen te bouwen, bij voorkeur binnen de bebouwde kom op zogenoemde inbreidingslocaties. Om te beoordelen of inbreiding mogelijk is heeft de gemeenteraad unaniem de nota inbreidingslocaties vastgesteld. Het beleid is van toepassing binnen bestaand bebouwd gebied, dit betekent dat er ook in Agelo kan worden gebouwd. 

 

Voor het CDA geeft deze nota weer wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben beloofd. In alle kernen moeten mogelijkheden zijn om passende woningen te bouwen, bij voorkeur op inbreidingslocaties. ''Belangrijk vinden wij als CDA dat we zuinig omgaan met grondgebruik in de kernen'', legt CDA-raadslid Arie Mentink uit. ''Dat wil zeggen dat er niet op elke lege plek gebouwd kan of moet worden. De leefbaarheid in onze kernen moet ook gewaarborgd worden door open, groene en recreatieve ruimten te koesteren en te bewaren.'' Het CDA is blij met kaders waarbinnen aanvragers aan de slag kunnen, zonder dat het de kwaliteit van wonen aantast.

De laatste tijd is er geregeld over de omgevingsvisie en de omgevingswet gesproken. Daarbij is voor het CDA participatie, het in gesprek gaan met de inwoners over nieuwe initiatieven, essentieel. ''De totstandkoming van deze nota is daar een voorbeeld van. Op basis van input van kernraden, inwoners en initiatiefnemers.''

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.