Op initiatief van CDA Dinkelland, met Lokaal Dinkelland, Burgerbelangen Dinkelland en PvdA wordt een zienswijze op het Provinciaal Inpassingsplan 'Springendal en Dal van de Mosbeek' ingediend. De beschermende titel van deze prachtige natuur heeft veel invloed op de omliggende omgeving en brengt veel onzekerheid met zich mee. Er is onvrede bij inwoners, agrariërs, ondernemers en grondeigenaren in en rondom het gebied als het gaat over bestemmingen, beheer, gebruik, en compensatie.


Daarnaast is in opdracht van de provincie Overijssel en de stuurgroep 'Focus op Leefbaarheid' de visie Gemeenschappen staan op voor leefbaarheid in het Springendal en Dal van de Mosbeek opgesteld. De conclusie is dat de leefbaarheid in en rond het Springendal en Dal van de Mosbeek onder druk staat: toekomstperspectief en verdienmodellen ontbreken en de gemeenschapszin en het economisch perspectief nemen af. Dit is voor de CDA-fractie reden om een zienswijze op het Provoinciaal Inpassingsplan in te dienen.

Aandacht voor de leefbaarheid in kleine kernen
Sinds het afschieten van de PAS in 2019 maken wij ons al hard voor de gevolgen van de maatregelen in en rondom de Natura2000-gebieden. We hebben diverse moties ingediend met oproepen om de agrariers, grondeigenaren en omwonenden van deze gebieden te helpen. Aandacht te krijgen voor de zorgen over de leefbaarheid in de kleine kernen rondom deze gebieden. Wij hebben diverse oproepen en moties ingediend om duidelijkheid en perspectief te krijgen voor de boeren in en rondom het Natura2000-gebied. We zoeken naar realistische compensatie in geld of grond. We zoeken naar mogelijkheden tot innovatie, zodat de boerensector niet op slot wordt gezet. Het starten en faciliteren van gesprekken tussen de betrokkenen hebben we meerdere keren benoemd.

Leefbaarheid voor boer, bewoners en natuur
''CDA Dinkelland wil behoud van leefbaarheid voor boer, bewoners en natuur. Bedrijvigheid voor ondernemers in het buitengebied zorgt voor werkgelegenheid en reuring'', legt raadslid Arie Mentink uit. ''Deze bedrijvigheid en reuring maakt dat scholen en verenigingen in de kleine kernen ook bestaansrecht houden. Dit draagt bij aan de gewenste leefbaarheid.'' Alleen wel op een realistische manier. Helaas viel begin 2020 corona ons land in. Vele bijeenkomsten konden niet of beperkt of online plaatsvinden. Dit is zeker niet gunstig geweest voor de betrokkenheid en draagvlak in het gebied bij het proces voor de Natura2000-doelen. Het gevoel niet gehoord te zijn en ondertussen vind de besluitvorming wel plaats. CDA Dinkelland heeft contact met de agrariërs en grondeigenaren gehouden en telkens bleven de geluiden dat de gesprekken over bestemming van gronden, maatregelen en compensatie niet op gang kwamen.

Zienswijze naar provincie
De oproep van de stuurgroep 'Focus op Leefbaarheid' en de inspreker riep bij fracties, tijdens de commissievergadering, reacties op om een signaal af te geven aan de provincie. CDA Dinkelland is dan ook verheugd om te zien dat er bij andere fracties ook zorgen zijn bij de consequenties van de Natura2000 maatregelen voor agrariërs en grondeigenaren. Wij zijn daarom ook blij dat meerdere fracties een zienswijze willen indienen op het voorliggende Provinciale Inrichtingsplan Natura2000 Springendal en Dal van de Mosbeek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.