CDA Dinkelland vindt dat maatregelen in Natura2000-gebieden haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Daarnaast moet er oog zijn voor de menselijke maat en toekomstperspectief voor boerenbedrijven rondom de gebieden. Hierover zijn GroenLinks en PvdA 'verontwaardigd' en hebben vragen gesteld, onder andere aan de CDA-fractie.

De aanleiding voor CDA Dinkelland om aan te dringen op herijking van de Natura2000 gebieden is ontstaan naar aanleiding van de bijeenkomst van de gemeente Dinkelland voor de raads- en commissieleden op 10 oktober 2019. Daar werden we bijgepraat over de laatste stand van zaken met betrekking tot de gebiedsprocessen. Daar gaf een medewerker van Noaberkracht aan dat de hydrologische maatregelen, die genomen moesten worden bij Natura2000 gebied De Bergvennen, nooit tot de gewenste doelstellingen zouden leiden door de invloed vanuit Duitsland. Door een diepe watergang aan de Duitse kant zou het water dat aan Nederlandse kant door de maatregelen in het gebied moet blijven, er aan de Duitse kant zo weer uit zou lopen. De medewerker van Noaberkracht gaf expliciet aan dat zelfs wanneer alle bedrijven aan Nederlandse kant weg gehaald zouden worden, de doelen nog niet gehaald worden.

Bij deze bijeenkomst waren overigens alleen de fracties van Lokaal Dinkelland, VVD en CDA aanwezig.

Daarop volgend werd op een informatiebijeenkomst over stikstof op 2 november 2019 door een medewerker van de provincie Overijssel een overzicht gegeven van het verschil in depositie op de verschillende Natura2000 gebieden. Hij gebruikte de cijfers voor het Natura2000 gebied De Bergvennen. Daaruit bleek dat ruim 60 procent van de depositie op De Bergvennen afkomstig is uit Duitsland. Ook hij gaf aan dat als alle bedrijvigheid daar weggehaald werd de doelen nog niet gehaald zouden worden.

Ruim 60 procent van de depositie op De Bergvennen is afkomstig uit Duitsland.

Vervolgens gaf minister Schouten in de Kamerbrief stikstof van november 2019 aan dat ze zich gaat inzetten op herijking van Natura2000 waar de doelen niet haalbaar zouden zijn. Dit voornemen heeft ze nogmaals bevestigd in de Kamerbrief stikstof van mei 2020.

Al met al is dit voor CDA Dinkelland meer dan genoeg reden om via onze provinciale en landelijke collega’s in te zetten op herijking van de Natura2000-gebieden waar de doelstellingen niet gerealiseerd kunnen worden. Onze insteek is en blijft dat er haalbare en betaalbare doelen gesteld worden waarbij rekening wordt gehouden met de menselijke maat. Vooral ook omdat wij de  leefbaarheid van het buitengebied en de bijbehorende kernen hoog in het vaandel hebben. De natuur verdwijnt niet als er geen stempel van Natura2000 op zit.

Boer en natuur zijn in elkaar verweven, ze werken samen!

Net zoals GroenLinks en PvdA in hun vragen stellen gaat onze aandacht ook uit naar de volksgezondheid, diversiteit, natuurlijke omgeving en de culturele kracht. Dit zijn aspecten die onder de leefbaarheid horen. Boeren en hun gezinnen dragen bij aan die leefbaarheid. Ze zorgen voor werkgelegenheid. Gezinnen die in de omliggende kleine kernen wonen werken vaak bij bedrijven die gerelateerd zijn aan de agrarische wereld. Daardoor kunnen scholen, winkels en verenigingen in de kleine kernen blijven bestaan. Verdwijnt een schakel in deze keten, dan valt de keten uit elkaar.

De aanname die GroenLinks en PvdA stellen inzake een correlatie tussen luchtvervuiling en corona is een thema dat nu onderzocht wordt. Voor zover zijn daar geen conclusies over bekend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.