Korte historie
De gemeente is al meer dan 40 jaar eigenaar van de locatie Aveskamp. In 2012 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de nota Vastgoed, waarin is vermeld dat Aveskamp wordt verkocht. Om de verkoop te bevorderen is in 2017 de bestemmingsplanwijziging Aveskamp gestart om drie woningen te realiseren. Op het ontwerp bestemmingsplan is een kaartenactie opgezet voor het behoud van boerderij Aveskamp, deze kaartenactie is als zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan behandeld. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn ook inhoudelijke zienswijzen binnengekomen. Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de zienswijzen geoptimaliseerd. De gemeenteraad heeft op 7 november 2017 unaniem het bestemmingsplan Aveskamp vastgesteld, waarin drie bouwkavels ontwikkeld kunnen worden en een zekere financiële opbrengst moet genereren. Dus met instemming over het behandelen van de zienswijzen.

Bij het opstellen van het bestemmingsplan en bij het bijbehorende beeldkwaliteitsplan is het kwaliteitsteam van de gemeente betrokken. De kavels ruim zijn opgezet en er zijn weinig beperkende regels, ergo kopers kunnen naar eigen inzicht iets moois ontwikkelen.

Gezamenlijk overleg
Op 26 maart jongstleden is er een overleg geweest met één vertegenwoordiger van de initiatiefgroep ‘Samen op het Goor’ en vertegenwoordigers van alle fracties. Doel van dit overleg was om te verkennen of het zogenoemde kavelverkoop beleid ruimte biedt om de drie kavels te verkopen aan een groep belangstellenden, zodat zij na koop van de kavels een bestemmingsplanwijziging kunnen indienen om boerderij Aveskamp te kunnen behouden. De initiatiefgroep zou in overleg treden met de wethouder om dit te verkennen. Het CDA heeft dit overleg als waardevol ervaren.

Het gesprek heeft plaatsgevonden en het blijkt dat afwijking van het kavelverkoopbeleid uit met name rechtsgelijkheid niet mogelijk is. Op basis van het proces dat tot zover gelopen is, moeten geconstateerd worden dat behoud van boerderij Aveskamp op basis van de door de raad gestelde voorwaarden niet mogelijk is.

Initiatiefgroep
In de vergadering van 7 november 2017 heeft de raad ook unaniem een motie aangenomen die het college opdraagt om de initiatiefgroep ‘samen op het Goor’ 9 maanden te geven om een maatschappelijke relevante en voor gemeente financieel haalbare invulling te komen voor bestemmingsplan Aveskamp. Het college constateert in een raadsbrief (2018-23) op 18 september 2018 dat na 9 maanden geen alternatief plan is ingediend en dus tot executie van het bestemmingsplan kan worden overgegaan.

In november 2018 is alsnog door de initiatiefgroep ‘samen op het Goor’ een plan gepresenteerd dat voorziet in het ontwikkelen van een knooperf ‘de Kloese’. Dit plan is op 19 maart 2019 gepresenteerd in de raadscommissie. De woordvoerders van de initiatiefgroep heeft in die vergadering aangegeven dat op basis van het plan knooperf ‘de Kloese’ behoud van de huidige boerderij Aveskamp niet waarschijnlijk is.

Initiatiefnemers alle kans gegeven
Het CDA is van mening dat de raad zeer zorgvuldig heeft gehandeld en zich flexibel heeft opgesteld om een burgerinitiatief een kans te geven. Het burgerinitiatief had alle de mogelijk om met een alternatief plan te komen, maar we moeten constatern dat het burgerinitiatief er niet in is geslaagd om met een zodanig alternatief te komen dat boerderij Aveskamp behouden kan blijven.

Gespreide verantwoordelijkheid (een belangrijk uitgangspunt voor het CDA) kent een grens. Als de samenleving niet tot het gewenste resultaat komt, dan moet de gemeente de knoop. Anders wordt het pappen en nathouden.

Geen extra kosten voor de gemeente
Het CDA is van mening dat het aanpassen van het bestemmingsplan door de gemeente niet opportuun is, omdat het huidige plan instemming heeft van het kwaliteitsteam, er geen beroep is aangetekend tegen het huidige plan, er weer kosten gemaakt moet worden door de gemeente en er allerlei onzekerheden worden geïntroduceerd, zoals mogelijkheden voor bezwaar en beroep.

Draagvlak in Denekamp
Ook krijgt het CDA steeds meer geluiden uit de Denekampse samenleving, dat het draagvlak voor behoud van de boerderij klein is. Dit is te lezen op sociale media en wordt bevestigd door de geringe publieke belangstelling als het behoud van boerderij Aveskamp geagendeerd was voor de commissie of raadsvergaderingen het afgelopen half jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.