In het gebied Ottershagen in Tilligte is men op dit moment bezig met de uitwerking van een verbetervoorstel voor de Ottershagen ten behoeve van de weidevogelstand. Als onderdeel van dit voorstel zijn er onlangs 87 eiken gekapt het gebied Ottershagen en langs de Kerspelweg. Dit heeft veel commotie veroorzaakt in de directe omgeving.

''Tijdens een bezoek aan de buurt met een afvaardiging van CDA Dinkelland en CDA Overijssel werd ons duidelijk gemaakt dat men erg verontwaardigd is dat men niet beter op de hoogte gehouden is over de voorgenomen kap en dat men zich niet betrokken voelt bij het proces'' vertelt raadscommissielid Henry Fox.

''Vervolgens zijn we, in het kader van hoor en wederhoor, ook in gesprek gegaan met het Gebiedscollectief NO Twente.'' Zij zijn één van de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de plannen. ''Daar werd ons duidelijk dat de buurt wel geïnformeerd is over de te nemen maatregelen maar dat ze eigenlijk geen mogelijkheid hebben gekregen tot inspraak'' legt Fox uit. Tegenover de bomenkap staat wel dat, als onderdeel van het plan, er van een aantal hectares landbouwgrond de claim van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is afgehaald. Dit is een positieve ontwikkeling voor het gebied.

Al met al blijkt dus dat het grootste probleem zit in het ontbreken van een goede communicatie tussen de uitvoerende partijen en de directe omgeving waardoor er de nodige misverstanden en frustraties zijn ontstaan. ''Als CDA Dinkelland zullen we de ontwikkelingen in de Ottershagen goed blijven volgen en waar nodig, zowel gemeentelijk als provinciaal, blijven aandringen op een goede communicatie zodat er voldoende draagvlak blijft voor de ontwikkelingen in het gebied'' aldus Henry Fox.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.