CDA Dinkelland zet in op klimaat en duurzaamheid. We vinden dat de klimaatdoelen voor onze inwoners haalbaar en betaalbaar moeten zijn. We sluiten op voorhand geen enkele bron van hernieuwbare energie uit en we willen alle bronnen van hernieuwbare energie zo efficiënt en effectief mogelijk gebruiken. We vinden dat de uitgangspunten draagvlak bij omwonenden en lusten en lasten lokaal bij plannen voor grootschalige zonne- en windenergie op voorhand helder ingevuld moeten zijn. Daarbij moet minimaal 75% van de opbrengsten ten goede komen aan de lokale bevolking. We toetsen bij plannen voor zonneparken aan de zonneladder. Daarbij wordt eerst gekeken naar beschikbare daken, dan naar bebouwing en industrieterreinen en als allerlaatste optie naar agrarische gronden.

We versnellen zon op dak door het oprichten van een gemeentelijke/regionale energie coöperatie die dit samen met de lokale energie-initiatieven gaat opzetten en exploiteren. De regionale energie coöperatie ondersteunt lokale energie initiatieven (LEI’s) met advies en financiën. We vinden windenergie alleen mogelijk als er initiatieven ontstaan uit de samenleving. Draagvlak in de omgeving is daarbij van het grootste belang. We vinden dat alternatieven voor zon- en windenergie een prominentere plek moeten krijgen in verder planvorming (RES). Denk hierbij aan geothermie, biogas, waterstof, aquathermie en kernenergie.

We oefenen maximale invloed uit op de netwerkbeheerders. De netwerkbeperkingen in keuzes van hernieuwbare energie moeten zo snel mogelijk opgelost worden. We gaan een fonds opzetten om verduurzamen van bestaande huizen te bevorderen. Doel is om minimaal 500 woningen per jaar te verduurzamen. We ondersteunen lokale energie initiatieven. Deze kunnen een grote rol spelen bij het onder de aandacht brengen van duurzaamheidsmaatregelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.