We werken de doelen en ambities in dit akkoord uit in agenda’s, met ruimte voor inbreng van de inwoners en de Raad. We delen hiermee onze verwachtingen over ieders rol. Zo kan iedereen naar vermogen bijdragen, kunnen we elkaar stimuleren en betrekken. Op die manier blijven we in gesprek en kunnen er samen zichtbare resultaten worden geboekt.

Algemeen waar kan, specifiek waar nodig
Een samenleving waarin iedereen mee doet, dat noemen we een inclusieve samenleving. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen we hier invulling aan geven. Deze agenda beslaat veel terreinen die van belang zijn voor alle mensen: arbeid, onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan. Maar ook fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid. Wij vinden dat de voorzieningen binnen de gemeente toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar moeten zijn voor alle inwoners. Om iedereen mee te laten doen, hebben algemene voorzieningen de voorkeur boven voorzieningen voor specifieke doelgroepen. Dus: ‘Algemeen beleid waar mogelijk en specifiek beleid waar nodig.’

Preventie
Om een inclusieve samenleving te bereiken, is het belangrijk dat we op elkaar letten en voor elkaar zorgen. Wij zetten daarbij in op preventie. De komende vier jaren hebben wij daarvoor een drietal bijdragen benoemd: het voorkomen van eenzaamheid, vroegtijdige ondersteuning van verwarde personen en het voorkomen van armoede.

Voorkomen van eenzaamheid
In een sterk geïndividualiseerde en gedigitaliseerde samenleving is de kans aanwezig achterop te raken. Bijvoorbeeld doordat mensen niet meer kunnen aansluiten vanwege leeftijd of omdat ze aansluiting verliezen omdat het door digitalisering te ingewikkeld wordt.

Vroegtijdige ondersteuning van personen met verward gedrag
Wij zijn bezorgd over het aantal mensen dat verward gedrag vertoont. De komende periode hebben we extra aandacht voor een betere samenwerking tussen het sociaal domein en zorg en veiligheid. Hiermee zorgen we dat deze groep mensen niet tussen wal en schip valt. We investeren vooral in preventie. Dit kan veel leed voor de persoon en de omgeving voorkomen en is uiteindelijk kostenbesparend.

Voorkómen van armoede
Wij vinden dat niemand in armoede hoeft te leven. Toch zijn er groepen in de samenleving die het overkomt. De afgelopen jaren zijn er al verschillende maatregelen genomen om inwoners, die in armoede leven te ondersteunen. Voorbeeld hiervan is de introductie van de armoedecoördinator. Toch vinden wij dat niet genoeg, het voelt nog te veel als symptoombestrijding. 

Zorg nabij
Binnen het Twents model voor Jeugdzorg en Wmo staat de inwoner centraal. We laten de producten los en stellen de ondersteuningsbehoefte van de inwoner centraal. Onze consulenten bepalen samen met de inwoner het te behalen resultaat. En zij laten vervolgens aan aanbieders over hoe hier invulling aan te geven. We vertrouwen op de professionaliteit van de aanbieder en toetsen met de inwoner of het resultaat is bereikt.

Samenwerking in de Zorg en welzijnsketen
We willen laagdrempelige voorzieningen organiseren, dichtbij onze inwoners en in een zo licht mogelijke vorm. Hiervoor is samenwerking met huisartsen, politie, onderwijs, Wij in de Buurt en GGD Twente noodzakelijk. Zij hebben een signalerende en doorverwijzende rol, waardoor inwoners vroegtijdig ondersteuning kunnen ontvangen. 

Van beschermd wonen naar beschermd thuis
Met ingang van (naar verwachting) 2022 wordt iedere gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van beschermd wonen. Deze verantwoordelijkheid ligt nu nog bij de centrumgemeente Enschede. Het is dus zaak om op deze situatie te anticiperen.

Meedoen in de maatschappij
We vinden het belangrijk dat onze inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Het hebben van werk speelt daarbij een grote rol. Wij merken dat bedrijven zich meer bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en waar redelijkerwijs mogelijk is, ook bereid zijn te investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We vinden het belangrijk om lokale bedrijven te informeren over de kansen en mogelijkheden die er zijn op dit gebied. Met deze werkgeversbenadering willen we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een (duurzame) arbeidsrelatie helpen. Daarvoor hebben we onze bedrijven hard nodig. Ook vinden we het belangrijk dat Noaberkracht haar verantwoordelijkheid blijft nemen door te investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de eigen organisatie. 

Passende daginvulling
Wanneer mensen door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om regulier werk te doen, zal er naar een andere vorm van werk of daginvulling worden gekeken. Een groot deel van deze inwoners doet dan een beroep op aangepast werk vanuit de Participatiewet, een vorm van dagbesteding vanuit de Wmo 2015 of andere laagdrempelige vormen van werk, zoals vrijwilligerswerk of een stage. Voor een deel van deze doelgroep is echter niet direct duidelijk wat men kan en wil uitvoeren met betrekking tot werk/daginvulling en is een beschermde omgeving nodig. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.