20 juli 2017

CDA gaat voor een sterker en duurzamer Enschede!

Het is al weer zo ver: dit is de laatste zomernota van deze raadsperiode. Het CDA maakt de balans van 4 jaar op bij de programmabegroting en wil met name ingaan op de keuzes waar we nu voor staan.

Scenario “evenwichtige keuze”
Sinds ik in de raad zit weet ik niets anders dan dat we moeten bezuinigen. Sinds 2010 is er bijna 100 miljoen euro bezuinigd en daar komt nog eens ruim 14 miljoen Euro bij. Het lijkst alsof het bezuinigen een constante factor aan het worden is in het financieel beleid van met name grote gemeentes.

Juist dan is het goed om slim en verstandig te bezuinigen namelijk door te investeren in de stad en de kwetsbaren zoveel mogelijk te ontzien. Scenario 5 “evenwichtige keuze” , waar ook het CDA voor gaat, voldoet hieraan. Het biedt de oplossing voor de problemen waar we mee kampen maar zet de stad niet op slot, zoals terecht ook het college aangeeft.

Het CDA kiest niet voor het op slot zetten van de stad zoals de oppositie. CDA kiest er niet voor de problemen die het Rijk bij ons neerlegt, zoveel mogelijk te dekken uit budgetten die ons economie sterker maken. Het CDA kiest niet voor deze maatregel omdat hiermee het lobbywerk van het college wordt gefrustreert: immers Den Haag denkt zie je Enschede kan het zelf wel oplossen. Het CDA kiest er niet voor dat het sociaal domein meer dan 50% van onze begroting opslokt. Meer geld naar de zorg is niet de oplossing voor de toenemende zorgkosten en vergrijzing.

Waar kiezen wij wel voor?
•             Het CDA kiest voor een sterke stad waar continu geinvesteerd wordt in sociaal economische structuur van onze stad. Dat hebben we de afgelopen jaren continu gedaan zoals de Duitse Agenda, Kennispark, binnenstad en de Agenda van Twente en dat heeft ons geen windeieren gelegd. We doen het op veel vlakken beter dan het landelijk gemiddelde: de stijging van het aantal banen is hoger dan het landelijk gemiddelde sinds 2014; het aantal bezoekers in de binnenstad is sinds 2014 enorm toegenomen terwijl gemeenten met vergelijkbare groottes het enorm moeilijk hebben, winkelleegstaand is enorm afgenomen. Zie ook het laatste bericht over kantoorruimte die als warme broodjes over de toonbank gaat . Tel daar bij op dat Enschede in de periferie ligt dus meer moet doen om hetzelfde resultaat te behalen als de steden in het Westen dan is dit een knappe prestatie en is het niet verantwoord om de investeringen te stoppen in Enschede. Een stad die floreert zal beter bestand zijn tegen de toegenomen zorgkosten en daarmee ook de mensen die het echt nodig hebben beter bedienen.
•             Het CDA kiest voor een betere organisatie van de zorg en slimmer en efficienter organiseren van de zorg. Dit betekent: meer preventie, innovatie in de zorg, slimmer en betere afspraken maken met aanbieders, sturen op kwaliteit en lobbyen bij het Rijk. Om de kosten te drukken in de zorg dient het CDA een motie in om afspraken te maken met aanbieders in de zorg over budgetplafonds."
•             Het CDA kiest er voor om de toenemende zorgfraude aan te pakken; de oppositie ziet dit niet als een probleem en wil daar geen extra middelen voor vrij maken, terwijl dit veel geld oplevert die je in de zorg weer kan inzetten
•             Het CDA kiest er zoveel mogelijk kwetsbaren te ontzien. Wij kiezen niet voor de afspraak die we in het coalitieakkoord hebben staan: los het financieel probleem op waar het zich aandient. Dus los die 14 miljoen Euro die in het sociaal domein op binnen dit domein. Nee, wij hebben deze afspraak net zoals het college dat doet naast ons neergelegd. Uiteindelijk wordt een groot gedeelte op een andere manier opgelost. Het CDA vindt dit terecht, want anders zouden mensen die afhankelijk zijn van ondersteuning onevenredig hard getroffen worden.
•             Het CDA wil kortom VOORUIT. Dit betekent dat wij graag willen bouwen aan onze stad die we door wil geven aan onze kinderen. Om de stad nog sterker en duurzamer te maken bieden we ter aanvulling van scenario 5 nog de volgende zaken aan: meer aandacht voor preventie , investeren in de mensen, bescherming van cultureel erfgoed, pak de mismatch aan bij de arbeidsmarktaanpak, en eenzaamheid.

Aandacht voor preventie
Wij gaan mee met de motie van D66 om niet te bezuinigen op de Loesopvoedondersteuning. Het CDA is overtuigd van de preventieve werking van dit loket en de vermindering van de kosten van de tweedelijnszorg. Wij hebben ons eerder hard gemaakt voor behoud van het fysieke loket van Loes.

Investeren in de mensen
Zoals u weet is laaggeletterdheid een steeds groter probleem en juist in Enschede speelt dit ook door de toename van het aantal mensen met een asielstatus en de relatief grote groep aan de onderkant van de samenleving. Investeren in deze mensen is een must en daarom vragen wij samen met D66, BBE, CU en PVDA om met een integraal plan te komen om laaggeletterdheid aan te pakken. Verzoek in dezelfde motie is, om succesvol instrument als Voorleesexpres te behouden. Deze is unaniem aangenomen.

Bescherming van cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed speelt een steeds belangrijkere rol in de ontwikkeling van de stad en de aantrekkelijkheid van de stad. Deze dienen dan ook goed beschermd te worden. Daarom komen wij met een motie samen met D66 om panden met cultuurhistorische waarde te beschermen. Deze motie is unaniem aangenomen.

Handhaaf jeugdlintje
We willen ook graag het jeugdlintje handhaven omdat het bestaan van jeugdlintje bijdraagt aan de jongerenparticipatie. Deze motie is unaniem aangenomen.

Pak samen met de provincie de mismatch aan van de arbeidsmarkt
Verder vragen wij het college om overleg te voeren met de Provincie over nieuwe aanpak voor de mismatch op de arbeidsmarkt. College heeft aangegeven dat ze dit gaat oppakken.

Bezuiniging op toeslag taxi
Wij willen onderzoeken of het niet mogelijk is om voor de eerste 4 ritten van taxigebruik WMO (circa 10% van het gebruik per jar) geen toeslag van 3 Euro wordt berekend. Het college gaat een analyse hiervan maken.

Eenzaamheid
Last but not least. Zoals u weet maakt mijn collega Eric van der Aa zich de afgelopen jaren hard voor de aanpak van eenzaamheid in onze samenleving en dat doet hij nu met het verzoek om te kijken naar de effectieve aanpak van Rotterdam. Af en toe voelt hij zich eenzaam in zijn strijd als het gaat om de steun van het college. Daarom verzoek aan u: steun hem alstublieft anders ben ik bang dat hij zich zo eenzaam voelt dat wij ook een traject met hem moeten doorlopen om uit de eenzaamheid te komen. Deze motie is aangenomen.

Verder zijn we mee gegaan met de volgende moties: wijkbudgetten, behoud kerstpakkettenvoor DCW-medewerkers, en maatregelen tegen illagele stort.  

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.