23 november 2020

Begroting met weinig wijzigingen

De begroting voor volgend jaar is een begroting die anders is dan anders: geen bezuinigingen en geen intensiveringen. Toch zijn we blij dat voor een deel de motie Wederopbloei uitgevoerd is en dat er budget is gevonden voor het investeren in welzijn en geluk van onze inwoners en de economische structuur van onze stad. Vorig jaar hebben we bij de begrotingsbehandeling gepleit voor meer investeren in welzijn en geluk van onze inwoners. Mooi dat u dit doorzet.

Wat deze crisistijd zo zichtbaar heeft gemaakt, is dat we soms over onze schaduw heen moeten stappen en elkaar vinden om de grote opgaves aan te pakken. Het gezamenlijk kijken hoe we uit deze crisis komen met de motie Wederopbloei is hier een mooi voorbeeld van; over de grenzen van coalitie en oppositie afspraken maken. Wat we aan het einde van de avond kunnen bereiken voor onze inwoners is belangrijker dan ons gelijk halen. Dat moeten we veel meer doen bij de grote opgaves voor onze stad en dorpen.

De coronacrisis heeft de financiële situatie van de gemeente verslechterd. Wij kunnen het voorstel steunen om voorlopig niet te bezuinigen, omdat onze inwoners, ondernemers en instellingen al genoeg geraakt zijn. Er zal echter een moment komen, en dat moment zien we bij de zomernota, dat er ingegrepen moet worden en dan dient het college wel het nodige al voorbereid hebben. Een houdbare begroting is voor het CDA altijd belangrijk geweest.  Juist omdat het onzeker is of het kabinet al met een nieuwe verdeelsleutel van het gemeentefonds komt, is het van essentieel belang om na te denken en al scenario’s klaar te hebben.

Het niet voorsorteren op wat er mogelijk komen gaat, of de langere termijn niet voor ogen hebben, zien we meer. Denk hierbij aan de mogelijke gevolgen van Covid. Welke scenario’s heeft het college klaar liggen als straks de wachtlijsten bij de wijkteams enorm toenemen, ondernemers omvallen, het aantal werklozen enorm toeneemt, etc.? Wat wij missen is uitstijgen boven de waan van de dag en kijken naar wat de stad op de wat langere termijn nodig heeft en met voorstellen hierover komen. Dit gebeurt niet of nauwelijks.

Wat deze crisis ook heeft laten zien, is dat de problemen die we hebben groter en dieper zijn geworden. De positie van flexwerkers en zzp’ers is verslechterd, kinderen die een bepaalde achterstand hadden op school hebben meer achterstanden opgelopen. Eenzaamheid is groter geworden onder ouderen en jongeren. We hadden een motie ingediend om ook tijdens coronatijd de nodige aandacht te geven aan mensen die zich eenzaam voelen. Uiteindelijk hebben we deze ingetrokken omdat de wethouder beloofde om op korte termijn met een actieplan hierover te komen.

Deze crisis heeft ook iets anders zichtbaar gemaakt, namelijk als het gaat om de daadkracht van het college. Het CDA maakt zich zorgen over wat het college tot nu heeft opgeleverd;  zaken worden uitgesteld of worden teruggenomen. Voorbeelden hiervan zijn de energievisie, zwembadvisie, armoedebeleid, broedplaatsen en atelierbeleid etc. We hebben meerdere avonden stedelijke commissie gehad waarop niets geagendeerd stond. Dit is zorgwekkend, want wat je nu zaait zul je dus over een paar jaar oogsten en zolang je niet het nodige doet, zal dit voor de stad achteruitgang betekenen. Dit zeggen wij niet omdat wij nu in de oppositie zitten, maar vanuit oprechte bezorgdheid en betrokkenheid over de stad en hoe we er straks voor staan. U heeft nog anderhalf de tijd om het tij te keren. Wij doen dan ook een appél op u:  zet alles op alles om het nodige in gang te zetten en in te halen, want het gaat om de toekomst van onze inwoners en stad. 

Dan het sociaal domein. Wij hebben meerdere keren onze zorgen geuit over de transformatie sociaal domein en ook de nodige moties hierover ingediend. Bij deze wil ik de ambtenaren en het college complimenteren voor de tweede rapportage van het huis van sturing. Die komt in grote lijnen overeen met wat we willen als het gaat om de informatievoorziening.

Tot slot, het CDA wil graag net als vorig jaar dat er ingezet wordt op het welzijn en geluk van onze inwoners en u hebt een opdracht gekregen van de Raad om hiermee aan de slag te gaan. Wij roepen u dan ook op om hierin volop gas te geven.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.