13 juni 2022

Betaalbaar wonen

In de Raadsvergadering van 7 juni jl. was het bestemmingsplan Hengelosestraat 381 (Newtonpark) aan de orde, dat voorziet in de realisatie van 94 woningen waarvan 54 koopwoningen in het hoger segment vanaf 345.000 tot 460.000 euro.

Vanuit  het CDA hebben wij ingebracht dat voor het overgrote deel van onze woningzoekenden in Enschede deze koopwoningen financieel onhaalbaar zijn en niet bijdragen aan een betere  doorstroming in Twekkelerveld. Verschillende woningbouwplannen die de afgelopen tijd aan de Raad zijn voorgelegd, leggen telkens het accent op het midden en hoger segment woningbouw, in de verwachting dat daarmee de doorstroming beter op gang komt. Bewijsmateriaal daarvoor ontbreekt en de huidige krapte op de woningmarkt geeft aan dat er dringende behoefte is aan nieuwbouw voor alle inkomensgroepen.

In de kamerbrief over de nationale Woon- en Bouwagenda heeft de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op 19 mei 2022 zijn plannen bekend gemaakt om meer mensen aan een betaalbare woning te helpen.  Veel mensen, ook in Enschede, kunnen geen betaalbare woning vinden of hebben te hoge woonlasten. Dat raakt de bestaanszekerheid van mensen. Het nationale programma woningbouw kondigt aan dat tot en met 2030 900.000 woningen gebouwd moeten worden, waarbij bijna 40% van deze nieuw te bouwen woningen betaalbare koop of middenhuurwoningen zijn. Gestreefd wordt dat tenminste tweederde van de nieuwe huur- en koopwoningen betaalbaar is voor mensen met een lager- en middeninkomen.

Het CDA had een motie klaarliggen om de wethouder opdracht te geven de Raad per beleidsbrief te informeren over hoe het College gevolg gaat geven aan de richtlijnen van het Ministerie van Volkshuisvesting zoals verwoord in het programma Betaalbaar Wonen.

En daarbij aan te geven hoe in komende bestemmingsplannen voor woningbouw die aan de Raad worden voorgelegd al rekening gehouden gaat worden met de nieuwe richtlijnen.

In het debat met de wethouder hebben wij de toezegging gekregen dat het College met een dergelijke beleidsbrief gaat komen, die dan weer ingebracht kan worden in het eerstkomende woondebat. Onze motie, waarvoor bij voorbaat al veel steun in de Raad was, hoefde daardoor niet meer in stemming te worden gebracht.

Voorts heeft het CDA de wethouder gevraagd om met de private ontwikkelaar (Trebbe)  in gesprek te gaan en te bekijken of er last minute toch nog wat aan de plannen gewijzigd kan worden om voor een deel meer betaalbare woningen te bouwen, zoals dat in plan Nieuwefenne op Stadsveld (koopwoningen voor 225.000) door dezelfde ontwikkelaar zijn gerealiseerd. Aangezien het plan Newtonpark al in een vergevorderd stadium is en bijdraagt aan de dringende behoefte aan het snel realiseren van nieuwbouw, is hier uiteindelijk wel positief over besloten.

Ton ten Vergert, CDA fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.