06 januari 2020

Bevolkingsgroei Enschede

Het CDA heeft eerder haar zorgen geuit m.b.t. de geringe bevolkingsgroei van Enschede. De groei in 2018 was 787 inwoners door immigratie uit het buitenland en een krimp in de natuurlijke aanwas en door verhuizing naar andere gemeentes in Nederland. Dezelfde soort ontwikkeling zien we voor 2019. De groei voornamelijk veroorzaakt door (buitenlandse) migratie is 953 inwoners.

In het coalitieakkoord geeft u als college aan dat u wilt groeien naar 170.000 inwoners. De burgemeester gaf eerder in een nieuwjaarsspeech aan dat Enschede moet groeien “want het is erop of eronder”.

Als we deze groei kunnen vasthouden dan kan Enschede in 2031 of 2032 de groei naar 170.000 realiseren. Het college heeft eerder aangegeven dat ze geen einddatum stelt voor deze groei maar dat het haar gaat om kwalitatieve groei. De vraag is of deze groei van buitenlandse immigratie ook de kwalitatieve groei is waar het college naar streeft.   

Gemeentes als Arnhem, Zwolle, Apeldoorn en Nijmegen groeien harder. Niet alleen door buitenlandse migratie maar ook door natuurlijke aanwas en binnenlandse migratie.

Als deze geringe en soort groei (door immigratie) doorzet dan heeft dit gevolgen voor gemeentelijk beleid. De vergrijzing zal toenemen doordat de natuurlijke aanwas daalt. Afhankelijk van leeftijdsbouw van nieuwe immigranten kan dit gevolgen hebben voor bepaalde voorzieningen. Denk hierbij aan het aantal uitkeringsgerechtigden, de vraag naar zorg, behoefte aan soort woningen, maar ook aan het onderwijs.  Door de vergrijzing en de geringe toename van de bevolkingsomvang kan Enschede zoals het onderzoek van de heer de Kruijf in een neerwaarts spiraal komen. Toename van zorgkosten, meer beroep op andere sociale voorzieningen en daling van de beroepsbevolking.

Over deze ontwikkeling maakt het CDA zich zorgen en heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Op eerdere vragen heeft u aangegeven dat u net als het CDA zich zorgen maakt over de bevolkingsontwikkeling, ook met het oog op een dalende beroepsbevolking. Daarom wilt u stevig inzetten op het vergroten van de bereikbaarheid van banen, het bieden van aantrekkelijke woonmilieus en goede voorzieningen. Kunt u aangeven wat de effecten zijn geweest van het sturen op deze doelstellingen?
  2. Wilt u met een beleidsnota demografie Enschede komen waarin u uiteenzet wat:
    1. de verwachte ontwikkeling en samenstelling van de bevolking in de komende 30 jaar is;
    2. de gewenste samenstelling en ontwikkeling van de bevolking de komende 30 jaar is;
    3. het beleid bij woningbouw, zorg en onderwijs dat nodig is om de toekomstige ontwikkelingen te accomoderen.
  3. U heeft eerder aangegeven dat u geen einddatum stelt voor deze groei maar dat het u gaat om kwalitatieve groei. Valt deze groei van buitenlandse immigratie ook als kwalitatieve groei waar  u naar streeft?
  4. U heeft inzicht in de lange termijn gevolgen van de bevolkingsontwikkelingen op de stad, de samenleving en de voorzieningen en u ziet ook dat er niet veel verandert t.o.v. 2018. Ziet u mogelijkheden om uw beleid te veranderen en zo ja graag toelichting? 

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.