13 november 2017

CDA bijdrage begrotingsbehandeling

Dit is de laatste productbegroting van deze coalitieperiode en dan is het ook een moment om achterom te kijken hoe het is gegaan. Het gaat op veel vlakken goed. “Enschede is booming, in alles”, kopte vorige week de krant n.a.v. de enorme investering van 150 miljoen in de Kop van de Boulevard. De enorme investeringen van bedrijven en particulieren zijn goed zichtbaar in de florerende binnenstad. De samenwerking met Duitsland begint zijn vruchten af te werpen: steeds meer mensen vinden daar een baan en steeds meer Duitse bedrijven hebben hier een vestiging. Het aantal banen neemt toe. Wij zitten volgens benchmarkwebsite www.waarstaatjegemeente.nl boven het gemiddelde als het gaat om het aantal banen per 1000 inwoners. Kortom,  Enschede is stapje voor stapje getransformeerd vanuit een diep economisch dal naar een dynamische stad.

Grote uitdagingen
Er liggen echter ook grote uitdagingen: een kloof tussen mensen die mee kunnen doen en niet mee kunnen doen, enorme financiële tekorten in de zorg, een grotere groep die in de armoede zit en met schulden zit, maar ook de mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod. Het is toch raar dat wij boven het landelijke gemiddelde staan als het gaat om het aantal banen, terwijl het aantal mensen met een bijstandsuitkering bijna 2 keer zo hoog ligt als het landelijk gemiddelde? Gelukkig blijven we investeren in onze sociaal economische structuur (4 miljoen), hoewel het steeds lastiger wordt gezien de enorme tekorten.
 
Door te blijven investeren in de stad en onze mensen, ook in moeilijke tijden, en zorgvuldig om te gaan met onze belastinggelden, kunnen wij de zorg bieden die mensen nodig hebben en armoede bestrijden. Dit is ook precies waarom het zo goed gaat met Duitsland onder het bewind van Merkel. Duitsland heeft namelijk in de recente crisisjaren laten zien dat je ondanks bezuinigen ook economische groei kan realiseren en daarna uit de crisis kan komen Hoe? Door een combinatie van gezonde overheidsfinanciën, overheidsprikkels en voorwaarden creëren voor het bedrijfsleven. De vraag die Merkel altijd gesteld heeft: hoe kan Duitsland haar concurrentiekracht versterken?, diezelfde vraag kunnen wij ook voor Enschede stellen: “Hoe kan Enschede haar concurrentiekracht versterken?”
 
Hoe staan we er financieel voor?
Veel knelpunten zijn opgelost door de reserves in te zetten. Er zijn veel stappen gezet om gronden en vastgoed gezonder te maken; het tekort op de Buig neemt af. De schuldpositie is afgebouwd en zal verder dalen en ligt op een lager niveau dan 2013. En het is een sluitende meerjarenbegroting i.t.t. de meerjarenbegroting van 2014.
 
Het financiële plaatje laat ook zien dat we weinig vet meer hebben op de botten. De reserves zijn fors kleiner geworden: een daling van 40 miljoen t.o.v. van 2013.
De risico's zijn toegenomen door de tekorten in de zorg en met name in de Jeugdzorg, waarbij onduidelijk is wanneer het plafond is bereikt. Om de kosten in de Jeugdzorg in de hand te houden dienen wij een motie in. Het CDA wil graag dat de raad al aan het eind van januari een set van maatregelen heeft vastgesteld om aan de slag te gaan m.b.t. kosten van de Jeugdzorg.
 
Veiligheid
Het CDA maakt zich zorgen om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.  Daarom is het CDA blij dat u hier meer aandacht aan besteedt. Wij zien ook in de praktijk dat een groep zorgaanbieders misbruikt maakt van de zorggelden. Het CDA vindt dat zorgfraude hard aangepakt moet worden. Daarom zijn we erg blij met extra middelen voor handhaving op het gebied van zorgfraude. Overlast van drugshandel en -gebruik dient hard aangepakt te worden; het Wilminkplein verdient blijvende aandacht. Kinderen moeten veilig naar hun sportclub kunnen fietsen. Dat is helaas niet altijd het geval en zeker niet aan de Kotkampweg waar het met name zaterdag erg gevaarlijk is. Zelfs VVN heeft dit als een gevaarlijke weg bestempeld. Daarom dienen wij een motie in en geven wij het college opdracht om met een voorstel te komen voor oplossingen m.b.t. aanpak van de problemen op deze weg.
 
De overlast m.b.t. diftar moet aangepakt worden. Eenzaamheid neemt toe; het zal u niet ontgaan zijn dat het CDA daar continu aandacht voor vraagt.
 
Tot slot
Tot slot, bij deze wil ik ook de oppositie bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren. We hebben uiteraard momenten gehad dat we frontaal tegenover elkaar stonden, maar in veel gevallen konden we ook samen optrekken, omdat wij vonden dat dit goed was voor Enschede of omdat wij vonden dat wij onze verantwoordelijkheid moesten nemen (AZC, toekomstvisie). Iedere partij heeft het ideaal om Enschede beter te maken, maar de manier waarop dat moet gebeuren kan per partij verschillen.  Met de verkiezingen in het vooruitzicht worden de discussies scherper en de verschillen soms uitvergroot. Laten we met de toenemende versplintering en polarisatie in de politiek ook laten zien dat we er met zijn allen voor AL onze inwoners zijn.

Namens de CDA-fractie,
Ayfer Koç, fractievoorzitter en lijsttrekker CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.