11 november 2019

CDA Enschede gaat voor welzijn en geluk van haar inwoners

Niet iedereen profiteert van economische groei
We zien dat het economisch goed gaat met Enschede, maar ook dat het nog steeds niet goed gaat met een deel van onze inwoners. Deze groep profiteert niet van de opleving van de economie en werkgelegenheid, hoewel we nog nooit in de geschiedenis zoveel banen gehad hebben als nu (87.000). Deze groeiende groep kampt met armoede, schulden, eenzaamheid en psychische en lichamelijke gezondheidsklachten, wat terug te zien is in de toename van de zorgkosten.

Grenzen aan economische groei
Is het beleid van de afgelopen jaren niet effectief en afdoende geweest, of hebben we niet aan de goede knoppen gedraaid om deze achtergestelde groep een beter bestaan te geven? Of zou het zo kunnen zijn, zoals het revolutionaire OESO-rapport dat binnenkort uitkomt aangeeft, dat er een grens is aan economische groei en dat die economische groei niet langer een economisch doel moet zijn maar méér moet behelzen? De economische groei is de afgelopen jaren gepaard gegaan met groeiende ongelijkheid, minder welzijn, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en een groeiende kloof tussen politiek en samenleving. Daarom moeten we fundamenteel anders denken over economische groei. Het neoliberale idee van ‘vrijheid, blijheid’ en winstmaximalisatie biedt geen oplossingen voor de huidige problemen in onze samenleving. Daarom moet niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de economische groei bepalend zijn. Economische groei zou volgens OESO o.a. bij moeten dragen aan welzijn, ecologische duurzaamheid en aan het verkleinen van ongelijkheid.

Tijd voor sturen op welzijn en geluk
Voorzitter, het CDA staat volledig achter de oproep van de OESO-landen dat de economische groei zou moeten bijdragen aan o.a. duurzaamheid, welzijn en meer gelijkheid. De grootste rol hierin is weggelegd voor het (macro) economische beleid van het Rijk. Maar wat kunnen wij hier lokaal doen? Wij kunnen ons meer gaan richten op onze inwoners d.w.z. inzetten op lange termijn inspanningen voor mensen met multiproblematiek aan de ene kant en aan de andere kant op het welzijn en geluk van onze inwoners. Investeren in welzijn en geluk is een belangrijke opdracht, juist in deze tijd waarin steeds meer volwassenen, maar ook jongeren professionele hulp zoeken voor psychosociale problemen (4 op de 5 studenten kampt met een vorm van depressiviteit). De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat in 2030 depressie wereldwijd de grootste ziektelast zal zijn en vergeet hierbij eenzaamheid niet. In Enschede geven we relatief 49% meer uit aan WMO-18+ dan andere gemeentes met vergelijkbare grootte! Dat moeten we kunnen ombuigen. In steeds meer Nederlandse gemeenten speelt geluk een steeds belangrijkere rol in het lokale beleid. Denk hierbij aan gemeenten als Schagen, Roerdalen, Harlingen, Nieuwegein en Eindhoven. En denk ook aan het voorbeeld van Nieuw Zeeland: het eerste land in de wereld dat 2,5 miljard gaat investeren in welzijn en geluk.

Laten we met een andere bril kijken naar ons beleid en daar ook op sturen in onze begroting.

Als gemeente kunnen wij niet direct mensen gelukkig maken. We kunnen echter wel omstandigheden beïnvloeden die hier effect op hebben. De meest bepalende omstandigheden blijken: het hebben van zinvol werk (betaald of onbetaald), het hebben van voldoende betekenisvolle contacten (dus niet eenzaam zijn), in staat zijn om mee te doen in de samenleving, maar ook een betrouwbare overheid. Dit geldt zeker ook voor mensen die fysieke of psychische beperkingen hebben.

Onze oproep is dan ook: een goede begroting gaat ook over geluk.

Focus op welzijn en geluk hoeft niet meer geld te kosten
Wat ons betreft hoeft het leggen van meer focus op welzijn en geluk niet meer geld te kosten, wanneer je de krachten bundelt van partners en de samenleving. Afgelopen tijd is ons economisch beleid succesvol geweest door de samenwerking met de drie O’s. Waarom trekken we dit niet breder, in de lijn van de kernwaarde van het CDA: gespreide verantwoordelijkheid? Door bijvoorbeeld ook culturele instellingen en welzijnsorganisaties aan te laten haken. En laten we de kracht van onze samenleving hierbij niet vergeten. Uiteindelijk willen mensen graag bijdragen aan een betere wereld, iets betekenen voor hun medemens en komende generaties. Zin en betekenis maakt mensen gelukkig. Die inspiratie kan vanuit een christelijke traditie komen, maar ook vanuit een rijkdom aan ander gedachtegoed.

Welke partij wil nou geen gelukkige inwoners? Zeker als je weet dat dit veel voordelen oplevert in de vorm van minder ziekte, meer vrijwilligers, meer participatie, hogere productiviteit, meer creativiteit, etc.

Niet bezuinigen op voorzieningen die bijdragen aan welzijn en geluk!
Daarom vindt het CDA dat bezuinigingen op speeltuinen, culturele instellingen en een voorziening als het zwembad niet bijdragen aan welzijn en geluk en wijzen we deze taakstellingen dan ook af. Hiervoor dienen wij een amendement in. Juist bij al deze voorzieningen spelen gemeenschapszin en ontmoeting een belangrijke rol. Ze maken het leven aangenamer, inwoners worden minder eenzaam en blijer en ze zorgen ervoor dat men minder beroep doet op de zorg. Van zwabberbeleid en onduidelijkheid t.a.v. het zwembad worden onze inwoners en zwemverenigingen niet gelukkiger. Straks is recreatief zwemmen met gezin en vrienden in Enschede niet meer mogelijk. Dat moeten wij hier als raadsleden niet willen accepteren. Het CDA accepteert het in ieder geval niet.

Om de focus te leggen op welzijn en geluk moet er op korte termijn ingegrepen worden in het sociaal domein. Echte maatregelen om het tij te keren worden in deze begroting niet genomen. De enorme tekorten in het sociaal domein zorgen ervoor dat de voorzieningen die mensen meer welzijn en geluk geven, afbrokkelen. Denk hierbij aan wijkvoorzieningen, huiskamers van de wijk, cultuur, sport, en onderwijs. Dat kan zo niet langer. Daarom dienen we hiervoor een motie in om meer grip te krijgen op het sociaal domein. Breda is hier een heel mooi voorbeeld van.

Andere moties die wij indienen zijn “paard voor de wagen” en “het niet verhogen van de parkeertarieven met een dubbeltje”. Onze moties maken het aangenamer voor ondernemers om te ondernemen, maar ook voor inwoners die graag anderen willen ontmoeten.

Tot slot voorzitter, dit is een startsein voor het werken aan geluk van onze inwoners.  Laten we SAMEN werken aan geluk van onze inwoners en ondernemers! We zijn benieuwd naar de reactie van het college op deze oproep.

Namens de CDA-fractie,
Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.