10 september 2020

CDA stelt vragen over toegankelijkheid, openbaarheid en transparantie Commissie Bezwaarschriften

Follow the Money heeft onlangs de bezwaarschriftprocedures bij gemeenten, provincies, waterschappen onderzocht.

Wie zich door de overheid benadeeld voelt, kan terecht bij de Commissie Bezwaar en Beroep en zijn bezwaar indienen via een bezwaarprocedure. Dit recht om te worden gehoord, dat je klacht serieus wordt genomen, geldt als een belangrijke hoeksteen van de democratische rechtstaat. De burger heeft het recht om zich te kunnen verdedigen wanneer de overheid een besluit neemt dat indruist tegen zijn belangen. Het doel van de bezwaarprocedure is dat de burger – via een bezwaarschriftencommissie – op een toegankelijke en transparante manier argumenten kan uitwisselen met de instantie die hem dwarszit.

Uit het onderzoek van Follow the Money komt het volgende naar voren:

Bezwaarschriftencommissies opereren als neprechters; van transparante besluitvorming is geen sprake; de klagende burger wordt nauwelijks gehoord en krijgt zelden gelijk. Het openbare karakter van de bezwaarprocedure bestaat eigenlijk alleen op papier. In de werkelijkheid is van transparantie en toegankelijkheid geen sprake.

Uit het onderzoek blijkt dat Enschede het minimale doet als het gaat om de toegankelijkheid, transparantie en openbaarheid van adviezen van de commissie. Aan het wettelijk verplichte, openbare karakter van het werk van de commissie wordt weinig aandacht besteed. In Enschede worden burgers niet op systematische wijze geïnformeerd dat bepaalde bijeenkomsten openbaar zijn. De jaaragenda van de bezwaarcommissie is niet openbaar en er wordt geen aankondiging gemaakt van de eerstvolgende vergadering met agenda en locatie. Verslagen en adviezen zijn niet openbaar en het jaarverslag is ook niet online. Al deze informatie is niet alleen van belang voor onze inwoners, maar ook voor de gemeenteraad. Deze informatie kan de Raad inzicht bieden in waar het in de uitvoering knelt en wat de mogelijke gevolgen zijn van bepaald beleid of besluiten. Dit inzicht kan de Raad dan meenemen bij vaststellen van nieuw beleid.

De samenstelling en achtergrond van de bezwaarcommissie staat niet online. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bezwaarschriftcommissies voornamelijk uit juristen bestaan. Volgens Follow the Money zijn de deskundigen op het gebied van bestuursrecht het eigenlijk wel met elkaar eens: ‘de huidige praktijk voldoet niet. Te ver gejuridiseerd, terwijl burger en overheid nu juist – dat was een expliciet doel van de wet – dichter bij elkaar moesten komen. Dat een jurist zitting heeft in de bezwaarschriftencommissie, daar is wat voor te zeggen. Maar waarom vaak drie?

De burger komt in een juridisch steekspel terecht waarin meer wordt gekeken naar de letter van de wet en minder naar doelmatigheid – of naar billijkheid. Dat uiteindelijk slechts tien procent van de bezwaarmakers een bezwaarschriftencommissie aan zijn of haar zijde vindt, is een veeg teken. Het recht om te worden gehoord dat je serieus wordt genomen’.

Het CDA heeft n.a.v. dit onderzoek vragen gesteld aan het college. Klik hier voor de vragen.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.